Fünfte Synodalversammlung des Synodalen Weges

Frankfurt, 12 maart 2023 - Afgevaardigden van de ‘Synodale Weg’, het hervormingsproces van de Katholieke Kerk in Duitsland, hebben gisteren met een overweldigende meerderheid maatregelen goedgekeurd om kerkelijke praktijken aan te passen aan de huidige genderideologie en er bij de universele kerk op aan te dringen vrouwen tot het sacramentele diaconaat toe te laten.

De stemming vond plaats op de laatste dag van de afsluitende vergadering van het proces, gehouden in Frankfurt am Main van 9 tot 11 maart. Op de voorgaande dagen stemden de afgevaardigden met een overweldigende meerderheid voor het aannemen van zegeningen voor personen van hetzelfde geslacht, het normaliseren van lekenprediking en het vragen aan Rome om de celibaatsplicht voor priesters opnieuw te onderzoeken.

De uitvoeringstekst ‘Omgaan met genderdiversiteit’ werd aangenomen met steun van 96 procent van de 197 stemgerechtigde afgevaardigden. Achtendertig bisschoppen stemden voor en slechts zeven tegen. Dertien onthielden zich van stemming. Toen de uitslag bekend werd, stonden afgevaardigden te applaudisseren, terwijl sommigen regenboogvlaggen ontvouwden om steun te betuigen aan homoseksualiteit en transgender-ideologie.

De resolutie roept op tot “concrete verbeteringen voor intersekse- en transgendergelovigen”, waaronder het wijzigen van doopgegevens zodat deze overeenkomen met iemands zelf gekozen gender en verplichte educatie voor priesters en kerkelijk personeel om “om te gaan met het onderwerp genderdiversiteit”. De tekst verbiedt ook dat “uiterlijke seksuele kenmerken” worden gebruikt als criterium voor “het aanvaarden van een man als kandidaat voor het priesterschap”, een maatregel die de deur zou kunnen openen voor pogingen tot wijding van vrouwen.

De afgevaardigden namen de uitvoeringstekst ‘Vrouwen in het sacramentele ambt: perspectieven voor de universele kerkdialoog’ met een grote marge aan. Slechts 10 van de 58 bisschoppen stemden tegen de maatregel, die de Duitse bisschoppen oproept om de kwestie van de sacramentele wijding van vrouwen op het continentale en universele niveau van de Kerk te bevorderen.

Een door de vergadering aangenomen motie verving een oproep tot het instellen van een “sacramenteel diaconaat van vrouwen” door “het openstellen van het sacramenteel diaconaat voor vrouwen”. Het onderscheid maakte duidelijk dat de Synodale Weg aandringt op integratie van vrouwen in wijdingssacrament.

De vergadering was terughoudend met het overschrijden van een door het Vaticaan vastgestelde grens betreffende het instellen van synodale raden op nationaal, diocesaan en parochiaal niveau. Volgens de Romeinse Curie strookt het model van de synodale raden, met een gedeeld bestuur tussen bisschoppen en leken, niet met de katholieke ecclesiologie (leer over de kerk). Er is besloten de stemming over het voorstel uit te stellen. In plaats daarvan zal het de komende drie jaar worden behandeld door een nieuw opgerichte commissie, terwijl het presidium van de ‘Synodale Weg’ probeert de Vaticaanse functionarissen op andere gedachten te brengen en een bredere goedkeuring in de universele Kerk te verkrijgen.

Tijdens de afsluitende persconferentie zei bisschop Georg Bätzing van Limburg, voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, dat de resultaten een mandaat geven aan de bisschoppen om nu al enkele veranderingen in Duitsland door te voeren en tegelijkertijd aan te sturen op bredere hervormingen. “De kerk is zichtbaar aan het veranderen, en dat is belangrijk”, aldus Bätzing.

Irme Stetter-Karp, voorzitter van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK), zei dat de resultaten laten zien dat de synodale weg in Duitsland zal worden voortgezet. “Het eindigt hier niet. Het is nog maar het begin”, zei ze.

Een aantal hooggeplaatste katholieken, onder wie 103 buitenlandse bisschoppen die een brief ondertekenden waarin zij waarschuwden dat de ‘Synodale Weg’ tot een schisma zou kunnen leiden, zegt zeer bezorgd te zijn over de vermeend heterodoxe ideeën die door het proces zouden zijn bevorderd en het effect dat het zou kunnen hebben op de wereldkerk als de Apostolische Stoel niet ingrijpt.