Privacy

Privacyverklaring KRO-NCRV

Onze visie op privacy is: jouw privacy en de veiligheid van jouw gegevens staan voorop. We willen daarom transparant zijn over wat we met gegevens doen en waarom; we verzamelen niet meer gegevens dan nodig; we zijn zuinig op gegevens en behandelen eventuele klachten over omgang met gegevens met voorrang.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door KRO-NCRV. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van jouw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld die we van jou verkrijgen omdat je lid bent, je een abonnement neemt op een van onze bladen of doordat je gebruik maakt van onze websites, apps of onze social media kanalen.

Onze programmabladen KRO magazine, Mikro gids, de NCRV gids worden in onze opdracht uitgegeven door Bindinc. B.V. gevestigd in Hilversum. Ben jij lid én abonnee van één of meer van die bladen dan geldt hiervoor een apart Privacy Statement. Kijk voor meer informatie over de persoonsgegevens die KRO-NCRV en Bindinc. in verband met die uitgaven verwerken én jouw privacy rechten als lid/abonnee, naar het Privacy Statement van die uitgaven op www.mikrogids.nl, www.kromagazine.nl en www.ncrvgids.nl.   

In het kort

Bij het gebruik van jouw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij KRO-NCRV doen met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. We raden je daarom aan om regelmatig deze verklaring op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door middel van een melding op onze websites of apps, via e-mail of doordat we opnieuw jouw toestemming vragen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2023.

Mogen minderjarige persoonsgegevens verstrekken aan KRO-NCRV?

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar geldt dat zij alleen met toestemming van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens mogen verstrekken aan KRO-NCRV. Wij zullen ons best doen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelt KRO-NCRV?

KRO-NCRV gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Persoonlijke gegevens, waaronder naam, geslacht, geboortedatum (leeftijd), relatiestatus
 • Contact gegevens: adres, (mobiele) telefoon, e-mailadres
 • Accountgegevens: profielnaam (nickname), (profiel)foto, wachtwoord
 • Ordergegevens: lidmaatschap, nieuwsbrieven waarvoor jij je hebt aangemeld, tickets, producten, betaalgegevens (bijv. bankrekeningnummer, creditcardnummer)
 • Gegevens over contact en/of participatie: zoals publieksvragen, deelname aan (periodieke) acties, deelname aan/bijwonen van programma, deelname aan prijsvragen, enquêtes, evenementen, geleverde bijdragen aan programma’s, websites of apps
 • Gebruiksgegevens: zoals apparaat type, browsertype- en taal, datum en tijd van het gebruik en IP adres maar ook klikgedrag (cookies) en gebruikte zoekwoorden
 • Gegevens over interesses of voorkeuren

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van jou gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Dat lees je hieronder onder “Doeleinden voor de verwerking”. Soms combineren we bovenstaande gegevens om persoonlijke profielen van je op te bouwen o.a. zodat we je gerichter kunnen benaderen met nieuwsbrieven, aanbiedingen of acties. Meer informatie hierover kun je hieronder vinden onder “Profielen”.

Hoe verkrijgen wij gegevens?

Wij verkrijgen hoofdzakelijk gegevens door deze van je te vragen. De keuze is dus aan jou of je gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Denk aan de gegevens die je kan invullen op onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruik kunt maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jouw naam en e-mailadres bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens verplicht zijn en welke niet. Gegevens die niet verplicht zijn hoef je dus niet te verstrekken als je dat niet wilt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Hier lees je meer over onder “Cookies” en “Profielen”.

Doeleinden voor de verwerking

Jouw persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • In het kader van (de ontwikkeling en/of de productie van) onze content (programma’s en ander media-aanbod), producten en diensten, zoals websites of apps, en om deze aan te bieden, te kunnen laten werken en/of te verbeteren; Om onze websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; Voor het samenstellen van statistieken om onze websites, apps te optimaliseren;
 • Zodat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen. Als websites of apps deze mogelijkheid bieden, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst;
 • Het toesturen van aanbiedingen vanuit KRO-NCRV, je op de hoogte houden van omroepactiviteiten, beantwoorden van jouw vragen;
 • Om je te benaderen voor participatie, zoals deelname aan een programma van KRO-NCRV, bijvoorbeeld als deelnemer, kandidaat of publiek, deelname aan prijsvragen;
 • Het verzorgen van een door jou geplaatste bestelling met betrekking tot lidmaatschappen, tickets, producten en diensten, waaronder nieuwsbrieven waarvoor jij je hebt aangemeld.
 • Om je gerichte communicatie en aanbiedingen via post, e-mail of telefonisch toe te sturen die beter aansluiten bij jouw interesses. Lees hier meer over onder “Profielen”;
 • In het kader van een goede bedrijfsvoering (o.a. opslag van gegevens van door ons in het kader van de productie van programma’s en ander media-aanbod ingeschakelde opdrachtnemers en bijvoorbeeld gegevens van sollicitanten);
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. ledentelling op grond van de Mediawet).

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

Grondslagen voor verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Belastingdienst.Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang  hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Tot slot kunnen we gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, bijvoorbeeld wanneer we je een nieuwsbrief toezenden. Daarom informeren we je en vragen we je toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we bijvoorbeeld tracking cookies plaatsen en uitlezen.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is. We bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een bepaalde periode daarna. Dit doen we zodat je bij her activatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten. Ben je een lange periode inactief, dan zullen we jouw gegevens verwijderen en je transactie en interactie gegevens anonimiseren.Uitzonderingen hierop zijn o.a. dat we gegevens langer bewaren als de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

Verwerking van gegevens door derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, bijvoorbeeld op het gebied van de productie van onze content, websites en apps of in het kader van ledenbeheer alsmede ten behoeve van de ledentelling door het Commissariaat voor de Media. Daarvoor kan het nodig zijn dat deze partijen dan de beschikking krijgen over jouw gegevens. Meestal treedt deze derde voor ons op in de hoedanigheid van verwerker. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

We hebben als uitgangspunt om je persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is in de gehele EU, kunnen we daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekeren. Als het incidenteel een keer noodzakelijk zou zijn om gegevens buiten de EU door te geven, dan uitsluitend op basis van passende maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk beschermd worden.

Cookies

Onze websites en apps gebruiken cookies en andere soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien wanneer en bij welke onderwerpen, programma’s etc. je ons bezoekt. In onze cookieverklaring kun je hier meer over lezen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij doen ons uiterste best om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Zo nemen wij bijvoorbeeld diverse maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Wij maken o.a. gebruik van beveiligde netwerkverbindingen, waardoor gegevens die tussen jouw en onze systemen verstuurd worden vertrouwelijk blijven.

Profielen

Wij verzamelen, analyseren en combineren(persoons)gegevens uit onze content, websites, apps en andere databestanden.

Voor het opbouwen van de profielen kunnen in theorie alle gegevens meegenomen worden die genoemd staan in “Soorten persoonsgegevens”. Gewoonlijk gebruiken we de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, contactmomenten, wijze van contact en de content, thema’s, producten en/of diensten waarvoor contact plaatsvond. Bij het opbouwen van profielen maken we niet gebruik van bijzondere gegevens, zoals: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (intensiteit- en interesse-)categorieën in jouw profiel aan je toebedelen. Het doel hiervan is om op basis daarvan, waar mogelijk, meer binding en dialoog te creëren met mensen die (potentieel) geïnteresseerd zijn in ons en/of in onze content, thema’s, producten of diensten. Het belang van profiling is verder dat zowel onze content als onze communicatie, aanbiedingen etc. in principe beter bij jouw interesses aansluiten. Profiling kan een impact hebben op jouw privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan jou worden gekoppeld. Mocht je van mening zijn dat dit het geval is of wil jij een of meer van je rechten genoemd in artikel 11 uitoefenen, neem dan contact op met privacy@KRO-NCRV.nl. Zie voor meer informatie hierover “Inzage en wijziging van jouw gegevens”.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Op grond van de wet heb je allerlei mogelijkheden om voor jezelf op te komen als van jou persoonsgegevens worden verwerkt. Je hebt namelijk de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van je hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het verplaatsen van jouw gegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Ook heb je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact over privacy

KRO-NCRV is gevestigd in (1217 EW) Hilversum aan de s-Gravelandseweg 80.  Als je vragen op het gebied van privacy hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via privacy@KRO-NCRV.nl.