Algemene voorwaarden

Inhoud

  1. Introductie

  2. Disclaimer

  3. Intellectuele eigendomsrechten

  4. Abonnementsvoorwaarden

  5. Voorwaarden aankoop producten of diensten

  6. Forumvoorwaarden

  7. Spelvoorwaarden

  8. Lidmaatschapsvoorwaarden KRO-NCRV

Introductie

Welkom bij KRO-NCRV!

Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze websites, apps en gelieerde applicaties (hierna: de Website), alsmede op abonnees, op afnemers van producten en/of diensten en op leden van KRO-NCRV. Door onze Website te bezoeken of te gebruiken, door producten of diensten te bestellen of af te nemen, waaronder abonnementen op het blad De Verwondering en/of het lidmaatschap van KRO-NCRV, verklaar je je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Wijzigingen
KRO-NCRV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Onze adresgegevens zijn:

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV
’s-Gravelandseweg 80,
1217 EW Hilversum
Postbus 25770,
1202 HV Hilversum
KvK-nummer: 58352775
BTW-nummer: NL853000621B01
Telefoonnummer: 035-6726880
E-mailadres: info@kro-ncrv.nl

Disclaimer

Met de grootst mogelijke zorg en aandacht hebben wij de Website en het blad de Verwondering samengesteld. Alhoewel wij daarbij streven naar het brengen van juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen, kunnen wij niet instaan voor volledige juistheid en/of volledigheid van de op of via de Website of in het blad de Verwondering aangeboden informatie.

KRO-NCRV is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de Website zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie(s) van KRO-NCRV. KRO-NCRV is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de Website te verwijderen. Het aanbieden op de Website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat KRO-NCRV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt.
Daarnaast geldt dat KRO-NCRV niet aansprakelijk is voor eventuele druk-, zet- of andere vergelijkbare fouten.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Website en het blad De Verwondering waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij KRO-NCRV of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de Website en/of het blad De Verwondering slechts voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aanwenden.
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ideeën, etc.) die door gebruikers van de Website aan KRO-NCRV, al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de volgende voorwaarden. Door inzending van de bijdrage verleent de gebruiker KRO-NCRV het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: in print, lineair of non-lineair en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via satelliet, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv´s, pc´s, mobiele devices e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatie-netwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de Website en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart KRO-NCRV voor mogelijke aanspraken van derden verband houdend met gebruik hiervan door KRO-NCRV op de hiervoor weergegeven wijze(n).
De Website en het blad De Verwondering is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Overneming, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van KRO-NCRV (dan wel KRO en/of NCRV ) ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Abonnementsvoorwaarden

De abonnementsvoorwaarden die gelden voor onze programmagidsen zijn te raadplegen via www.kromagazine.nlwww.mikrogids.nl en/of www.ncrvgids.nl.

Hieronder vind je de abonnementsvoorwaarden die van toepassing zijn als je een abonnement wilt of hebt op ons blad De Verwondering, hierna ‘het Blad’.

4.1 Algemeen en gegevens Klantencontactcentrum

Een abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. Wij zijn gerechtigd, om welke reden dan ook, het abonnement dat is aangegaan, op ieder moment stop te zetten. Na stopzetting zijn wij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op pro rato restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Gegevens KlantContactCentrum De Verwondering:

KlantContactCentrum De Verwondering
Postbus 25000, 1202 HB Hilversum
Telefoonnummer: 0900-7779997 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur)
E-mail: info@deverwondering.nl

4.2 Nieuwe abonnementen

4.2.1 Een (nieuwe) abonnementsperiode start zodra het Blad voor het eerst bezorgd is.

4.3 Welkomstgeschenken

4.3.1 Een proefabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en stopt daarna automatisch.

4.3.2 Een abonnement (zolang geen sprake is van een proefabonnement) wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 3 maanden voor afloop van de eerste abonnementsperiode)- automatisch verlengd overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving. Opzeggen kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum.

4.3.3 Bij automatische verlenging wordt het abonnement verlengd conform de daarvoor geldende regelgeving. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk bij het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum

4.4 Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of acceptgiro). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso of via acceptgiro en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij KRO-NCRV bekend staat. De abonnementsprijs wordt gepubliceerd in het colofon van het Blad.

4.4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen er vanaf het moment dat je in verzuim bent herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is KRO-NCRV gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
4.4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor het abonnementsgeld is betaald, heb je recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 56 dagen na beëindiging van het abonnement automatisch bijgeschreven op het rekening nummer van de abonnee dat bij KRO-NCRV bekend staat.

4.5 Bezorging/adreswijziging/klachten abonnementen

4.5.1 Voor klachten over bezorging van het Blad en andere Blad gerelateerde klachten, kan de abonnee contact opnemen met het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum.

4.5.2 Wil je blijven genieten van het Blad maar ga je verhuizen, zorg er dan voor dat adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum zijn doorgegeven aan het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum. Houd je abonneenummer bij de hand en/of vermeld dit in de correspondentie.

4.6 Privacy abonnees

Alle persoonsgegevens die in het kader van jouw abonnement op het Blad worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform de privacyverklaring van KRO-NCRV en bijbehorende cookieverklaring behandeld.

4.7 Bezorging/adreswijziging/klachten abonnementen

4.7.1 Indien het Blad niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met het onder 4.1 genoemde Klantencontactcentrum.

4.7.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn doorgegeven aan het onder 4.1 genoemde KlantContactCentrum. Houd uw abonneenummer bij de hand en/of vermeld dit in uw correspondentie.

4.7.3 Voor klachten over welkomstgeschenken, bezorging van het Blad en andere Blad gerelateerde klachten, kan de abonnee contact opnemen met het onder 5.1 genoemde Klantencontactcentrum.

4.8 Privacy abonnees

Alle persoonsgegevens die in het kader van uw abonnement van het Blad worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform de op de website van het betreffende Blad geplaatste privacy statement KRO-NCRV en Bindinc en bijbehorende cookieverklaring behandeld.

4.9 Aanvullende beperking aansprakelijkheid

In aanvulling op de onder 2 opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat KRO-NCRV niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door KRO-NCRV geleverde welkomstgeschenk, tenzij KRO-NCRV aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. KRO-NCRV is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld door KRO-NCRV.

Voorwaarden aankoop producten of diensten

Indien je een ticket bij ons bestelt of een ander product (hierna gezamenlijk te noemen: product) bij ons bestelt via www.kro-ncrv.nl (hierna te noemen ‘webshop’) dan zijn de volgende voorwaarden hierop van toepassing.

5.1 Gegevens webshop

Door het bezoeken van en/of door het doen van een aankoop via de webshop accepteer je deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn kosteloos opvraagbaar op het hieronder opgegeven adres.

Gegevens KRO-NCRV.nl

Postbus 10050
1201 DB Hilversum
e-mail: info@kro-ncrv.nl
035 - 6713911

Door de maatregelen van het kabinet in verband met het coronavirus kunnen wij u niet op elk moment de service bieden die u van ons gewend bent.
Het kan voorkomen dat u langer moet wachten. Wij rekenen op uw begrip.

5.2 Aanbiedingen/overeenkomst

5.2.1 Alle aanbiedingen in de webshop zijn vrijblijvend, totdat je de Ontvangstbevestiging (zie hieronder) hebt ontvangen. Voor alle producten in de webshop geldt dat dit een uitnodiging is tot het doen van een aanbod; de ontvangstbevestiging is de aanvaarding van het aanbod.

5.2.2 Door het tot stand komen van een overeenkomst accepteer je deze voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je:

(a) een bestelling hebt geplaatst in de webshop;
(b) de betaling hebt voldaan aan ons; en
(c) hierop een bevestiging per e-mail hebt gekregen dat wij je bestelling hebben ontvangen (de 'Ontvangstbevestiging').
Zolang je nog geen Ontvangstbevestiging hebt ontvangen komt de overeenkomst niet tot stand.
5.2.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat je hebt gekocht inclusief aantal producten;
(b) de prijs van het (de) product(en);
(c) je naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien dit anders is dan het woonadres en/of afleveradres) en je e-mailadres
(d) het bestelnummer

5.3 Servicekosten

De eventuele servicekosten worden apart berekend en zijn afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling. Deze kosten worden, voordat je de overeenkomst aangaat, aan jou voorgelegd.

5.4 Betalingen

Per product wordt aangegeven wat en op welke wijze en via welke betalingsmethodes er in geval van een bestelling/aankoop betaald dient te worden.

5.5 Levertijden

5.5.1 Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, leveren wij de producten binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In beginsel worden de producten toegestuurd binnen twee werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de levertermijn overschreden wordt.
5.5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door ons overschreden wordt, zal KRO-NCRV jou hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte brengen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met ons te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan KRO-NCRV te melden.

5.6 Aansprakelijkheid

KRO-NCRV is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van het product mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres of afleveradres.

5.7 Garantie

Op de door of namens ons geleverde producten bestaat afhankelijk van de aard van het product garantie.

5.8 Afgelaste of verschoven evenementen

In het geval een evenement wordt afgelast of verschoven dan zal KRO-NCRV via de voorhanden zijnde kanalen hierover informeren, denk hierbij aan de Website, social media en het bij ons bekende emailadres waar de kaarten naar toe zijn verzonden.
Indien een evenement is verschoven kunnen de verkregen tickets worden gebruikt op de vervangende datum. Mocht je de nieuwe datum niet kunnen, dan kan je de bestelling annuleren. Bij annulering heb je recht op restitutie van de betaalde ticketprijs.
In het geval dat een evenement wordt afgelast zullen we de ticketprijs aan je terugbetalen op het bij ons bekende rekeningnummer.

5.9 Privacy webshop

Alle persoonsgegevens die in het kader van jouw aankoop in de webshop worden verkregen, worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform de bij de webshop geplaatste privacyverklaring en bijbehorende cookieverklaring behandeld.

5.10 Klachten webshop(producten)

Klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product uit de webshop kunnen kenbaar worden gemaakt bij onder 5.1 genoemde adres van KRO-NCRV. KRO-NCRV zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen en/of te reageren op je klacht.

Forumvoorwaarden

Voor het deelnemen aan fora en andere vormen van discussieplatforms hanteren wij een aantal ‘spelregels’:

1. Je plaatst geen beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste bijdragen.
2. Je plaatst geen advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen.
3. Je plaatst geen persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers).
4. Bijdragen (tekst, beeld en/of geluid) moeten vrij zijn van (intellectuele eigendoms) rechten tenzij je toestemming hebt om het materiaal/de bijdrage te gebruiken.
5. Je maakt geen gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars etc.
6. Berichten die naar ons oordeel, niet in overeenstemming zijn met onze forumvoorwaarden, worden zonder waarschuwing aangepast of verwijderd.
7. Gebruikers die zich niet aan de forumvoorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing van het forum verwijderd worden.
8. Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, kunnen rechtstreeks worden doorgegeven aan KRO-NCRV.

Spelvoorwaarden

Deze spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en/of iedere prijsvraag (verder te noemen 'Actie') die door ons wordt aangeboden in programma’s en/of op de Website en/of in het Blad. Door deelname aan een Actie ga je tevens akkoord met deze spelvoorwaarden.

7.1 Deelname en deelnamekosten Actie

Ben je jonger dan 16 jaar, dan heb je toestemming van jouw ouder of wettelijk vertegenwoordiger nodig om mee te mogen doen aan een Actie. Wij kunnen bijvoorbeeld om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen.
Als aan deelname meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier dan worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

7.2 Termijn en wijze van deelname Actie

Per Actie zal in het programma en/of op de Website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Check de (programma) Website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen deze specifieke regels aanvullend en prevalerend dienen te worden beschouwd op/boven deze spelvoorwaarden. Per Actie kan slechts één maal meegespeeld worden. KRO-NCRV behoudt zich het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal dan onder meer via de Website bekend worden gemaakt.

7.3 Prijzen

Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door ons ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

7.4 Kansspelbelasting

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per Actie vermeld worden of deze door KRO-NCRV zal worden voldaan of dat deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

7.5 Bepaling van de winnaars

Voor elke Actie geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, in beginsel zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

7.6 Bekendmaking winnaars

De winnaars ontvangen bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. In specifieke gevallen wordt de winnaar in het programma en/of op de Website en/of in het Blad bekend gemaakt. Over de uitslag wordt door KRO-NCRV niet nader gecorrespondeerd. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of, als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

7.7 Uitsluiting deelname Actie

Medewerkers van KRO-NCRV zijn uitgesloten van deelname. KRO-NCRV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname, tenzij in de actievoorwaarden anders staat vermeld.

7.8 Privacy Acties

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Acties van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform de bij de Actie geplaatste privacyverklaring KRO-NCRV en bijbehorende cookieverklaring behandeld.

7.9 Aanpassing spelvoorwaarden

KRO-NCRV behoudt zich het recht voor om (ook) de spelvoorwaarden te wijzigen.

7.10 Gedragscode Promotionele Kansspelen

Wij handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan KRO-NCRV via info@kro-ncrv.nl tenzij in de betreffende Actievoorwaarden een andere wijze van klachtenmelding vermeld staat.

Lidmaatschapsvoorwaarden KRO-NCRV

De onderhavige lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op leden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV.

• Door lid te worden accepteert u deze lidmaatschapsvoorwaarden.
• Natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 16 jaar kunnen lid worden van KRO-NCRV.
• Leden betalen jaarlijks de door de vereniging vastgestelde contributie. Opzegging van een lidmaatschap kan per mail service@kro-ncrv.nl of telefonisch (035-6726880) waarbij het lidmaatschap eindigt alsdan tegen het einde van het betreffende contributiejaar.
• Mocht je een lidmaatschap voor bepaalde tijd zijn aangegaan met bijbehorende contributie waarbij tevens direct tegen het eind van die periode wordt opgezegd, zal het lidmaatschap automatisch eindigen aan het eind van deze periode.
• KRO-NCRV behoudt zich het recht voor de lidmaatschapsvoorwaarden aan te passen.

Raadpleeg hier de statuten van KRO-NCRV.

De verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van je lidmaatschap geschiedt conform de privacy verklaring van KRO-NCRV, welke te raadplegen is via www.KRO-NCRV.nl.