Statuten, gedragscode, registers en ombudsman

Hieronder vindt u de statuten van KRO-NCRV (waaronder het redactiestatuut), de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep en de hieruit voortvloeiende openbare registers. Ook vindt u hier een toelichting op ons sociaal veiligheidsbeleid en een toelichting op de informatie voor makers ten aanzien van exploitatiewijzen en inkomsten. Daarnaast vindt u hieronder onze ANBI-gegevens en maken wij kijkers en luisteraars attent op de mogelijkheid om klachten bij de NPO Ombudsman te melden als het gaat om onze journalistieke producties.

Statuten

Dit document bevat de tekst voor de statuten van KRO-NCRV zoals deze luiden na de volledige juridische fusie per 1 januari 2019. Er is rekening gehouden met de relevante bepalingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (inclusief de voorgestelde wijzigingen op grond van het Wetsvoorstel 34491; Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), de Mediawet 2008, de beleidsregels governance en interne beheersing van het Commissariaat voor de Media van 26 september 2017, de ANBI regelgeving alsmede met de Governancecode Publieke Omroep 2018.

Statuten KRO-NCRV 

In het Redactiestatuut zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, rechten en plichten van Medewerkers en andere organen van KRO-NCRV bij het tot stand brengen van Media-aanbod vastgelegd. Ook zijn hierin (in artikel 3) de uitgangspunten neergelegd waarmee KRO-NCRV Media-aanbod maakt en beoordeelt, en wordt melding gemaakt van de toepasselijke kaders ten aanzien van (merk/marketing) strategie, programmatisch, financiën, faciliteiten en personele bezetting.

Binnen genoemde kaders beoogt dit Redactiestatuut verder de redactionele onafhankelijkheid, vakkundigheid en daarmee verband houdende medezeggenschap van de Medewerkers ten volle te waarborgen. Het Redactiestatuut bevat in elk geval de waarborg dat de normen inzake journalistieke beroepsethiek en kwaliteit worden nageleefd, alsmede waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid ten opzichte van sponsors, co-financiers en anderen die bijdragen hebben verstrekt voor de totstandkoming van Media-aanbod. Verder bepaalt het Redactiestatuut dat er een onafhankelijke Redactieraad met adviesbevoegdheid zal worden ingesteld en bevat het Redactiestatuut een regeling voor geschillen en gewetensbezwaren, zodat voor Medewerkers duidelijk is welke stappen gezet worden als er onenigheid ontstaat. Tevens regelt het Redactiestatuut dat de Redactieraad met enige regelmaat overleg voert met de Directie en de Ondernemingsraad.

Redactiestatuut KRO-NCRV

Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021

De Vereniging KRO-NCRV houdt zich aan de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. De organisatie van de Vereniging is zo ingericht dat – conform de aanwijzingen uit deze code – bestuur en toezicht goed van elkaar gescheiden zijn (zie statuten). 

Download hier de gedragscode 

 

 

Registers

Register Financiële Belangen en Beleggingen

Richtlijn 2 Integer handelen, artikelen 2.2 en 2.3 van de Governancecode Integriteit Publieke Omroep 2021 bepaalt dat topfunctionarissen financiële belangen of beleggingen melden in sector gerelateerde ondernemingen, of in bedrijven waarmee de publieke media-instelling een zakelijke verhouding heeft. Dergelijke meldingen worden via een register openbaar gemaakt.

Er zijn geen meldingen gedaan c.q. dit register bevat geen meldingen.
 

Register Geschenken, uitnodigingen en andere voordelen

Richtlijn 2, Integer handelen, artikelen 2.13 – 2.21 van de Governancecode Integriteit Publieke Omroep 2021 heeft betrekking op het ontvangen en geven van geschenken, uitnodigingen of andere voordelen door medewerkers in het kader van de functie.

Conform de artikelen 2.14 en 2.18 van de Governancecode Integriteit Publieke Omroep geldt als uitgangspunt dat medewerkers geen geschenken of andere voordelen met een waarde van meer dan 50,- euro mogen geven of ontvangen in het kader van hun functie.

Tevens geven of ontvangen medewerkers in het kader van hun functie geen uitnodigingen aan of van personen werkzaam buiten het publieke omroepbestel voor o.a. maaltijden, evenementen of werkbezoeken, waarbij volgens een reële schatting vooraf de waarde voor een lunch meer is dan 50,- euro en de waarde voor een diner, evenement en/of werkbezoek meer is dan 100,- euro. Uitnodigingen aan of van personen werkzaam buiten het publieke omroepbestel waarvan de waarde weliswaar onder voormelde bedragen ligt, maar waarbij niet voldaan is aan de overige voorwaarden genoemd in de artikelen 2.16 en 2.20 onder b t/m f van de Governancecode Integriteit Publieke Omroep, worden eveneens niet gegeven of ontvangen.

Conform artikel 2.20 van de Governancecode Integriteit Publieke Omroep worden ontvangen en gegeven geschenken en andere voordelen met een waarde van meer dan € 50,- via een register op de website van KRO-NCRV openbaar gemaakt.

Openbaar Register Geschenken (update 29 februari 2024) 

Register Nevenfuncties

Conform de Governancecode Integriteit Publieke Omroep maakt KRO-NCRV via onderstaand register de nevenfuncties openbaar van haar topfunctionarissen en haar belangrijke journalistieke functionarissen in loondienst, waaronder de nevenfuncties uit hoofde van zijn/haar werkzaamheden.

Leden van de Statutaire Directie evenals de leden van de Raad van Toezicht van KRO-NCRV worden in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) aangemerkt als topfunctionarissen. Eindredacteuren en (overige) gezichtsbepalende presentatoren (“anchors”) van ons journalistieke media-aanbod worden aangemerkt als belangrijke journalistieke functionarissen.

In lijn met de door de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor het media-aanbod van de Landelijke Publieke Omroep vastgestelde Crossmediale Content Classificatie (CCC), merken wij als ons journalistiek media-aanbod aan: journalistiek media-aanbod op radio, tv of internet dat valt onder de eind redactionele verantwoordelijkheid van KRO-NCRV en geclassificeerd is binnen de genres journalistiek (CCC coderingen 11, 12, 13 en 14) en sport (CCC codering 22). Als er binnen het media-aanbod dat valt onder de eind redactionele verantwoordelijkheid van KRO-NCRV dat valt binnen de genres cultuur (CCC codering 31) en kennis & educatie (CCC coderingen 51, 52) structureel sprake is van journalistiek handelen, wordt dit media-aanbod, als dit gezichtsbepalend is, door ons eveneens aangemerkt als journalistiek media-aanbod.

Het overzicht van ons journalistieke media-aanbod, alsmede onderstaande registers worden elk half jaar geactualiseerd. De laatste update dateert van 29 februari 2024.

In lijn met de Privacywet geldt het algemeen belang als grondslag voor deze (interne) gegevensverwerkingen. Grondslag voor publicatie van deze persoonsgegevens op internet is met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zelf.

Ook voor belangrijke journalistieke functionarissen die niet bij ons in loondienst zijn geldt als uitgangspunt dat we de Governancecode Integriteit Publieke Omroep in acht nemen. Concreet betekent dit dat we ook met deze functionarissen het gesprek voeren over mogelijke belangenverstrengeling.

Openbaar Register Nevenfuncties (update 29 februari 2024)

Een veilige werkomgeving voor iedereen

KRO-NCRV staat voor een veilige werkomgeving. Een omgeving waarin we samen werken met respect, openheid, eerlijkheid en beleefdheid. Waarin we elkaars grenzen respecteren.

Wij vinden het daarom belangrijk dat onze Klachtenregeling Ongewenst Gedrag openbaar toegankelijk is via deze website. Zodat ook mensen die betrokken zijn (geweest) bij KRO-NCRV media-aanbod (zoals ZZP’ers, (medewerkers van) externe productiebedrijven, facilitaire en andere toeleveranciers, kandidaten, geïnterviewden, geportretteerden etc.) hulp kunnen krijgen bij de vertrouwenspersonen van KRO-NCRV als zij in situaties te maken hebben gekregen met grensoverschrijdend gedrag.

KRO-NCRV heeft drie vertrouwenspersonen. Hier kun je vertrouwelijk terecht als je last hebt van of melding wilt doen van grensoverschrijdend gedrag door collega’s of leidinggevenden. Zij luisteren naar jouw verhaal en denken mee. Zij steunen je bij het proces om tot een oplossing te komen. Ook als je (nog) geen stappen wilt ondernemen kun je bij hen terecht. En voor de volledigheid: De vertrouwenspersonen vertellen aan niemand met wie zij contact (gehad) hebben, vertrouwelijkheid is altijd gegarandeerd.

De vertrouwenspersonen bij KRO-NCRV zijn:

Wilfred Kemp
wilfred.kemp@kro-ncrv.nl

Petra Moonen
petra.moonen@kro-ncrv.nl

Mina Amhil
mina.amhil@kro-ncrv.nl

KRO-NCRV is ook aangesloten bij MORES.online, het centrale meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Hiermee hebben alle (oud-)medewerkers, ook van NPO en andere omroepen, een extra mogelijkheid om op een veilige en betrouwbare manier melding te maken van ongewenst gedrag in werksituaties.

Ombudsman

KRO-NCRV werkt samen met de NPO Ombudsman: Margo Smit. De ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek over de journalistiek bij de Nederlandse Publieke Omroep. De ombudsman buigt zich niet over klachten over drama, series, quizzen en amusementsprogrammering.

Als u vindt dat een journalistiek KRO-NCRV programma niet volgens de journalistieke code van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u in eerste instantie bij de betreffende KRO-NCRV-redacties terecht. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u de NPO-ombudsman inschakelen.

Informatieverzoek voor makers

NPO en de publieke omroepen bieden de mogelijkheid aan makers om rapportages op te vragen van de exploitatiewijzen en inkomsten, die zijn gekoppeld aan de programma’s waar zij aan meegewerkt hebben. Dit is conform de transparantieverplichting van de Auteurswet (artikel 25ca). 

Klik hier voor het formulier. 

KIM-lezing

KRO-NCRV organiseert jaarlijks in samenwerking met het Katholiek Instituut voor Massamedia (KIM) de KIM-lezing. De hoofdredacteur journalistiek van KRO-NCRV is voorzitter van het KIM. Het KIM biedt een ontmoetingspunt aan journalisten, docenten Journalistiek, omroepbestuurders, communicatiewetenschappers, uitgevers en anderen die via hun werk nauw betrokken zijn bij journalistiek en media.

Het KIM ontstond meer dan zestig jaar geleden als opleidingsinstituut voor jonge journalisten en legt nog steeds een zwaartepunt bij de opleiding van studenten in de journalistiek. Sprekers op de KIM-lezing in het verleden waren onder andere de Russisch-Britse schrijver/journalist Peter Pomerantsev, filosoof Rene ten Bos en schrijver/journalist Alexander Münninghoff.

Meer informatie over KIM vind je hier.

ANBI status

KRO-NCRV staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang.

Statutaire naam

Vereniging KRO-NCRV

  • Inschrijfnummer Handelsregister: 58352775
  • RSIN/fiscaal nummer: 853000621

Algemene contact gegevens

’s Gravelandseweg 80
1217 EW  Hilversum
Nederland
info@kro-ncrv.nl
035- 6713911 op werkdagen (9:00-17:00)

Waar staat KRO-NCRV voor?

De publieke omroep KRO-NCRV is een maatschappelijke mediaorganisatie en wil generaties en groepen met elkaar verbinden. Om zo met elkaar invulling te geven aan de wereld van morgen. Met programma’s op tv en radio en online content die inspireert en in beweging brengt.

Waar gaat KRO-NCRV voor?

Vanuit de christelijke waarden geloof, hoop en liefde werkt KRO-NCRV aan een verbonden en duurzame samenleving. Een samenleving zonder (voor)oordelen, met een open blik, nieuwsgierig naar de ander. Hierbij laat KRO-NCRV zich inspireren door én gaat het gesprek aan met het maatschappelijk middenveld. Want juist hier zijn talloze mensen en organisaties die zich actief willen inzetten voor een mooiere, betere en rechtvaardigere wereld, waarin we naar elkaar omkijken.

Wat doet KRO-NCRV?

Met programma’s op radio, tv en online en met on- en offline activiteiten voor fans en leden geeft KRO-NCRV een andere kijk op de wereld of op jezelf. Vanuit een open blik en zonder (voor)oordelen, altijd nieuwsgierig naar de ander. Met media en activiteiten die mensen laten nadenken, inspireren én prikkelen. En vooral: aanzetten tot handelen. Hierbij werkt KRO-NCRV zo mogelijk (intensief) samen met maatschappelijke organisaties. Van natuurbehoud tot zorg voor de mensen die we als samenleving te vaak over het hoofd zien. En dat doet KRO-NCRV met meer dan 50 presentatoren, ruim 200 programma’s op alle zenders en bijna 500 programmamakers en -mogelijkmakers.