Directie en Raad van Toezicht

Portret Peter Kuipers Sandra Hilster KRO-NCRV

Directie

Directievoorzitter Peter Kuipers en mediadirecteur Sandra Hilster vormen de Statutaire Directie. De Statutaire Directie is het collegiale Bestuur van de Vereniging KRO-NCRV en is belast met het besturen van de Vereniging KRO-NCRV en het met de vereniging verbonden omroepbedrijf. De Statutaire Directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid en draagt verantwoordelijkheid voor de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van de Vereniging.

Directievoorzitter Peter Kuipers 
Peter Kuipers (1959) is sinds maart 2019 Directievoorzitter van KRO-NCRV. Peter is hiermee binnen de Statutaire Directie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van KRO-NCRV, waaronder de financiën, het personeel- en organisatiebeleid, ICT en de facilitaire en juridische zaken. Peter was van 2007 tot 2014 algemeen directeur van de TROS. Daarna verrichtte hij verschillende ad interim-opdrachten, onder andere als algemeen directeur van De Lotto.

Mediadirecteur Sandra Hilster 
Sandra Hilster (1971) is sinds 1 oktober 2021 mediadirecteur bij KRO-NCRV. Sandra begon haar loopbaan bij RTL Nederland en werkte vervolgens ad interim bij diverse tv-producenten zoals Blue Circle, EndemolShine, Vorst Media en Concept Street. Ook was zij eigenaar van Silver Lining Media, onder andere gericht op ontwikkeling en verkoop van buitenlandse tv-formats op de Nederlandse markt. Binnen de Statutaire Directie is Sandra verantwoordelijk voor alle media-uitingen van KRO-NCRV.

Raad van toezicht

De Vereniging KRO-NCRV heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf leden, die ieder zijn benoemd door de Ledenraad KRO-NCRV. Eén van die vijf leden wordt aan de Ledenraad, ter benoeming, voorgedragen door de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene zaken in de Vereniging KRO-NCRV en op het met de Vereniging verbonden omroepbedrijf. De Raad van Toezicht adviseert de Ledenraad over het door de Directie gevoerde beleid.

Marleen Barth

Marleen Barth

Voorzitter

Einde zittingsduur 2027. Herbenoembaar

Portret Jan Boekelman

Jan Boekelman (1959), Overveen.

Einde zittingsduur 2024. Niet herbenoembaar.

Portret Mirjam Sterk

Mirjam Sterk (1973), Houten.

Einde zittingsduur 2026. Herbenoembaar.

Portret Abdeluheb Choho

Abdeluheb Choho (1970), Amsterdam.

Einde zittingsduur 2025. Herbenoembaar.

Portret Madelon Olsthoorn

Madelon Olsthoorn (1979), Amsterdam.

Einde zittingsduur 2026. Niet herbenoembaar.

Profielschets Raad van Toezicht

Algemeen Van de leden van de Raad van Toezicht worden de volgende algemene competenties gevraagd:

1. Zij voelen zich verbonden met de bedrijfsfilosofie van de Vereniging Omroepbedrijf KRONCRV alsmede met het gedachtegoed en de uitgangspunten van haar leden: de Verenigingen KRO en NCRV;

2. Zij onderschrijven de maatschappelijke doelstelling van de Vereniging Omroepbedrijf KRONCRV en zijn in staat met hun specifieke kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan bewaken van de identiteit, de strategische en financiële koers.

3. Zij zijn in staat om de ontwikkelingen in de samenleving, de publieke sector en in het medialandschap specifiek te volgen en kunnen, mede op basis van deze kennis, een onafhankelijk oordeel vormen over de gang van zaken binnen het bedrijf en de daarmee verbonden verenigingen en in samenhang daarmee het functioneren van de Statutaire Directie.

4. Zij hebben kennis van het functioneren van een complexe organisatie, hebben inzicht in de eisen op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, doelmatigheid en continuïteit, die aan de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV worden gesteld en zij hebben een visie op de wijze, waarop de Statutaire Directie in een dergelijke organisatie dient te handelen.

5. Zij zijn in staat om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over complexe zaken, die door de Statutaire Directie worden ingebracht. Zij zijn in staat de Statutaire Directie met distantie kritisch te volgen.

6. Zij hebben kennis en ervaring in het werven en selecteren van leden van de statutaire directie, zijn in staat te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden van (een lid van) de statutaire directie en om gesprekken te voeren waarin het functioneren van (een lid van) de statutaire directie wordt geëvalueerd, te spreken over de persoonlijke ontwikkeling van (het lid van) de statutaire directie en om corrigerende en grensstellende gesprekken te voeren;

7. Zij zijn in staat om op basis van al dan niet zwakke signalen het functioneren van (een lid van) de statutaire directie in te schatten en te beoordelen;

8. Zij hebben ervaring als toezichthouder en zijn in staat om op basis van hun algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring een adviserende en toetsende rol te vervullen ten behoeve van de Federatieraad.

9. Zij hebben het vermogen om in teamverband, onder leiding van een voorzitter te functioneren. Binnen het team van de Raad van Toezicht is voldoende kennis aanwezig op in ieder geval het gebied van mediaspecifieke, financieel-economische, juridische, politiek-bestuurlijke, organisatorische, personele en maatschappelijke zaken.

10. Zij zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken en hierover op een inzichtelijke manier verantwoording af te leggen.

11. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen. Zij communiceren op een duidelijke wijze en onderschrijven de principes van Good Governance.

12. Leden van de Raad van Toezicht hebben voldoende tijd beschikbaar om hun taak goed te kunnen uitvoeren

13. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan niet samengaan met een functie in de (publieke) omroepomgeving en met functies of zakelijke belangen die onafhankelijkheid als toezichthouder kunnen belemmeren.

14. Oud-leden van de Statutaire Directie van de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV alsmede de Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV kunnen gedurende drie jaren na het einde van hun bestuurlijke functie, niet worden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de RvT is in de twee jaren voorafgaand aan zijn benoeming geen bestuurder geweest van een andere (voormalige) landelijke mediainstelling.

Specifiek
Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht gelden daarnaast nog de volgende eigenschappen en vaardigheden: De voorzitter:
1. beschikt over strategisch denkvermogen;
2. kan leidinggeven aan de Raad van Toezicht
3. kan voldoende distantie tot de statutaire directie houden en de bestuurlijke taken bij de statutaire directie laten;
4. kan leiding geven aan de vergaderingen van de Verenigingsraad;
5. heeft overwicht en visie;
6. kan het toezichtbeleid vorm geven;
7. is in staat de Raad van Toezicht als eenheid te laten functioneren;
8. is in staat om goede samenwerking binnen de Raad van Toezicht en de Federatieraad alsook tussen de organen van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV ( statutaire directie, Raad van Toezicht en Federatieraad) te bevorderen;
9. kan goed met de media omgaan;
10. kan de organisatie in voorkomende gevallen naar buiten vertegenwoordigen

Specifieke competenties
Binnen de Raad van Toezicht wordt verder een aantal specifieke competenties samengebracht: Financieel-economisch
1. is in staat de financieel-economische ontwikkeling van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV op hoofdlijnen te beoordelen en te beoordelen hoe die ontwikkelingen ook in de toekomst zullen zijn;
2. is in staat de kwaliteit van de informatievoorziening te beoordelen en daarover te adviseren;
3. heeft een financieel-economische kennis en vaardigheid op postacademisch niveau (controller, accountant).

Mediaspecifiek
1. is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van ontwikkelingen binnen de (publieke) media;
2. heeft kennis en ervaring op gebied van (massa-) communicatie en media.

Juridisch
1. Is in staat de juridische kwaliteit van de activiteiten en het beleid van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV te beoordelen en daarover te adviseren;
2. heeft juridische kennis op academisch niveau en is bij voorkeur werkzaam op dat gebied.

Organisatorisch
1. Is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van ontwikkelingen in de organisatiekunde, het Human Resources Management (HRM) en medezeggenschap;
2. heeft inzicht in een methodische aanpak van de innovatie en de kwaliteit van de organisatie;
3. heeft een organisatiekundige of bedrijfskundige kennis en vaardigheid op academisch niveau;

Politiek-bestuurlijk
1. is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en kan inschatten wat daarbij gevoelig kan zijn;
2. is in staat om in een politiek-bestuurlijke omgeving de belangen van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV te behartigen of daarover te adviseren;
3. heeft een ruime ervaring in politiek-bestuurlijke omgeving.

Vereniging en maatschappelijk draagvlak
1. komt voort uit de kring van de leden van de Vereniging KRO en/of de Vereniging NCRV;
2. is daarbij in staat onafhankelijk en kritisch ten opzichte van de Federatieraad te functioneren;
3. heeft zicht op de ontwikkelingen binnen het (christelijk) maatschappelijk middenveld.

Ledenraad

De Ledenraad is het centrale orgaan van de Vereniging KRO-NCRV en stelt de beleidslijnen voor de koers en de strategie van de Vereniging KRO-NCRV vast in het Strategisch Beleidsplan. Daarnaast stelt zij het jaarplan voor de ledenactiviteiten vast, alsmede de jaarrekening en het bestuursverslag. De Ledenraad benoemt de leden van de Raad van Toezicht. De Ledenraad heeft twee reguliere vergaderingen per jaar, telt in totaal 50 personen en is ingedeeld in vijf regio’s:

•          Regio Noord: de provincies Friesland, Groningen en Drenthe

•          Regio Oost: de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland

•          Regio West: de provincies Noord-Holland en Utrecht

•          Regio Zuid West: de provincies Zuid-Holland en Zeeland

•          Regio Zuid Oost: de provincies Noord-Brabant en Limburg.

KRO-NCRV Ledenraad

Regio Noord

De heer Z. Zweers – Drachten, de heer J.A. Weishaupt – Assen, de heer J. Visser – Leeuwarden,
de heer K.S. Broekema – Hoogeveen, de heer J.L. Loonstra – Drachten, De heer J.M.F. Aupers – Haskerdijken,
de heer K. ten Cate – Twijzel, de heer Th.G. Schomaker – Ter Apel, de heer W. van der Hout – Ryptsjerk, mevrouw J.C. van Cuilenburg-Pasma – Emmer-Compascuum

Regio Oost

Mevrouw C.M. Braakman – Zwolle, mevrouw B.J.M. Burggraaf-van Straelen – Dordrecht, mevrouw E.M. Oosterwegel – Deventer,
mevrouw G.M. Telgen Swarts – Lunteren, de heer M.J.C.F.M. van Hoogstraaten – Groesbeek, de heer M.H.J. Paus – Tubbergen, mevrouw W.M.B. Schoneveld-Woestenenk – Markelo, de heer F.J.A.M. Koevoets – Dieren, mevrouw D.A. Bondt – Oosterbeek, mevrouw M.C.H. Kerkhoffs - Enschede

Regio West

Mevrouw I.J. Hulshof – Utrecht, mevrouw L.R.M. Dijkstra-Mulders – Breezandt, de heer R. Stapel – Hilversum, mevrouw P.C.P.H. Beerman – Amsterdam, mevrouw E.J.J.M. Hamer – Amstelveen, de heer L. van Iperen – Zeist, mevrouw Y. van den Brakel Visser – Alkmaar, de heer C.A.M. Kreike – De Kwakel, de heer J. Groot – Amstelveen, de heer M. Zuiderduin – Haarlem

Regio Zuid-Oost

Mevrouw C.H.J. Rutten – Den Bosch, mevrouw M.J.G. Heijmans-van den Hoogen – Waalre, de heer H.P.M. Jägers – Oisterwijk, de heer M. van der Avoird – Eindhoven, mevrouw G. Pranger – Best, de heer A.F.M. Wouters – Overloon, de heer A.A.G.M. Kockx – Oudenbosch, de heer A.H.D.M. Bolsius – Veldhoven, de heer C. Sprong – Eindhoven, de heer L. den Heijer - Woensdrecht

Regio Zuid-West

Mevrouw L.H.M. van der Zande – Nootdorp, mevrouw M.J.G. Franken – Nieuwerkerk aan den IJssel, mevrouw S.J. van Dijk-Kleijn – Schoonhoven, mevrouw E.C. Hoentjen – ’s-Gravenhage, de heer E. Boertien – Rotterdam, de heer J.G.P. Verbeek – Honselersdijk, de heer R.A.M. Halkes – Vlaardingen, de heer J.H. Zandvliet – Noordwijkerhout, de heer V.E. Prins – Sliedrecht, de heer F. Treuren – Alphen aan de Rijn