Directie en Raad van Toezicht

Portret Peter Kuipers Sandra Hilster KRO-NCRV

Directie

Directievoorzitter Peter Kuipers en mediadirecteur Sandra Hilster vormen de Statutaire Directie. De Statutaire Directie is het collegiale Bestuur van de Vereniging KRO-NCRV en is belast met het besturen van de Vereniging KRO-NCRV en het met de vereniging verbonden omroepbedrijf. De Statutaire Directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het (financiële) beleid en draagt verantwoordelijkheid voor de transparantie, onafhankelijkheid en integriteit van de Vereniging.

Directievoorzitter Peter Kuipers 

Peter Kuipers (1959) is sinds maart 2019 Directievoorzitter van KRO-NCRV. Peter is hiermee binnen de Statutaire Directie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van KRO-NCRV, waaronder de financiën, het personeel- en organisatiebeleid, ICT en de facilitaire en juridische zaken. Peter was van 2007 tot 2014 algemeen directeur van de TROS. Daarna verrichtte hij verschillende ad interim-opdrachten, onder andere als algemeen directeur van De Lotto.

Mediadirecteur Sandra Hilster 

Sandra Hilster (1971) is sinds 1 oktober 2021 mediadirecteur bij KRO-NCRV. Sandra begon haar loopbaan bij RTL Nederland en werkte vervolgens ad interim bij diverse tv-producenten zoals Blue Circle, EndemolShine, Vorst Media en Concept Street. Ook was zij eigenaar van Silver Lining Media, onder andere gericht op ontwikkeling en verkoop van buitenlandse tv-formats op de Nederlandse markt. Binnen de Statutaire Directie is Sandra verantwoordelijk voor alle media-uitingen van KRO-NCRV.

Raad van toezicht

De Vereniging KRO-NCRV heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf leden, die ieder zijn benoemd door de Ledenraad KRO-NCRV. Eén van die vijf leden wordt aan de Ledenraad, ter benoeming, voorgedragen door de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene zaken in de Vereniging KRO-NCRV en op het met de Vereniging verbonden omroepbedrijf. De Raad van Toezicht adviseert de Ledenraad over het door de Directie gevoerde beleid.

Marleen Barth, de voorzitter van de Raad van Toezicht KRO-NCRV, legt haar werkzaamheden neer. Dit vanwege persoonlijke redenen. De functie van voorzitter van de Raad van Toezicht wordt de komende tijd waargenomen door RvT-lid Eric Holterhues. De vacature voor een nieuwe voorzitter van de RvT wordt spoedig in gang gezet.

Eric Holterhues

Eric Holterhues (1972), Utrecht.

Eric Holterhues is vice-voorzitter en waarnemend voorzitter. 

Einde zittingsduur 2028. Hernoembaar.

Portret Madelon Olsthoorn

Madelon Olsthoorn (1979), Amsterdam.

Einde zittingsduur 2026. Niet herbenoembaar.

Portret Mirjam Sterk

Mirjam Sterk (1973), Houten.

Einde zittingsduur 2026. Herbenoembaar.

Portret Abdeluheb Choho

Abdeluheb Choho (1970), Amsterdam.

Einde zittingsduur 2025. Herbenoembaar.

Profielschets Raad van Toezicht Vereniging KRO-NCRV

Ten aanzien van de Raad van Toezicht gelden de volgende algemene competenties:

 1. Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om de ontwikkelingen in de samenleving, de politiek, de publieke sector en in het (internationale) medialandschap specifiek te volgen en kunnen, mede op basis van deze kennis een oordeel vormen over de rol van de publieke omroep en de positie van KRO-NCRV daarbinnen .

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat met hun specifieke kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan het bewaken van de identiteit, de strategische en financiële koers van de Vereniging. Ze voelen zich verbonden met de bedrijfsfilosofie van het omroepbedrijf en zijn in staat om tot een onafhankelijk oordeel te komen over de gang van zaken binnen het bedrijf en de Vereniging en in samenhang daarmee het functioneren van de Statutaire Directie.

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht hebben kennis van het functioneren van een complexe organisatie, hebben inzicht in het juridisch kader – zoals de Mediawet, de Governance Code Publieke Omroep en de Beleidsregels governance en interne beheersing - en eisen op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, doelmatigheid en continuïteit, die aan KRO-NCRV worden gesteld. Zij hebben een visie op de wijze, waarop de Statutaire Directie in een dergelijke organisatie dient te handelen.

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over complexe zaken die door de Statutaire Directie worden ingebracht. Zij zijn in staat de Statutaire Directie met distantie kritisch te volgen.

 

 1. In de Raad van Toezicht is kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot het werven en selecteren van leden van de Statutaire Directie en het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden van (een lid van) de Statutaire Directie.

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht hebben veelal ervaring als toezichthouder en zijn in staat om op basis van hun algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring een rol te vervullen ten aanzien van het functioneren van en de samenwerking tussen de organen van de Vereniging (Ledenraad, Statutaire Directie en Raad van Toezicht)

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen om in teamverband, onder leiding van een voorzitter te functioneren. Binnen het team van de Raad van Toezicht is voldoende kennis aanwezig op in ieder geval het gebied van mediaspecifieke, financieel-economische, juridische, politiek-bestuurlijke, organisatorische, en vereniging/maatschappelijke zaken.

 

 1. Elk lid van de Raad van Toezicht is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van het profiel. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken en hierover op een inzichtelijke manier verantwoording af te leggen.

 

 1. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen. Leden van de Raad van Toezicht communiceren op een duidelijke wijze en onderschrijven de principes van Good Governance.

 

 

Voorwaarden voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht KRO-NCRV zijn:

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de missie en doelstellingen van de Vereniging en zijn verbonden met de katholieke of protestants-christelijke geloofstraditie. De Raad van Toezicht heeft leden met een zichtbaar katholiek of protestants-christelijk profiel en netwerk in zijn midden;

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht hebben voldoende tijd beschikbaar om hun taak goed te kunnen uitvoeren;

 

 1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan niet samengaan met een functie in de (publieke) omroepomgeving en met functies of zakelijke belangen die onafhankelijkheid als toezichthouder kunnen belemmeren;

 

 1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan niet samengaan met het lidmaatschap van de Ledenraad KRO-NCRV;

 

 1. Oud-leden van de Statutaire Directie van KRO-NCRV alsmede voormalig bestuurders van (voormalige) mediaorganisaties kunnen gedurende vijf  jaren na het einde van hun  bestuurlijke functie, niet worden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht;

 

 1. Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de wens om diversiteit mede bepalend te laten zijn voor de samenstelling van de Raad van Toezicht.

 

 

Specifiek

 

Voor de (vice-)voorzitter van de Raad van Toezicht gelden daarnaast nog de volgende eigenschappen en vaardigheden:

 

De voorzitter:

 1. beschikt over strategisch denkvermogen;
 2. kan leidinggeven aan de Raad van Toezicht
 3. kan voldoende distantie tot de Statutaire Directie houden en de bestuurlijke taken bij de Statutaire Directie laten;
 4. heeft overwicht en visie;
 5. kan het toezichtbeleid vorm geven;
 6. is in staat de Raad van Toezicht als eenheid te laten functioneren;
 7. is in staat om goede samenwerking binnen de Raad van alsook tussen de organen van Omroepbedrijf KRO-NCRV ( Statutaire directie, Raad van Toezicht en Ledenraad) te bevorderen;
 8. kan goed met de media omgaan;
 9. kan de organisatie in voorkomende gevallen naar buiten vertegenwoordigen en heeft daartoe een passend netwerk;
 10. heeft verdergaande kennis van het relevante juridische kader waaronder de Mediawet, de Governance Code Publieke Omroep en Beleidsregels governance en interne beheersing.

 

Specifieke competenties

Binnen de Raad van Toezicht wordt verder een aantal specifieke competenties samengebracht:

Politiek-bestuurlijk

 1. Is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en kan inschatten wat daarbij gevoelig kan zijn;
 2. Is in staat om in een politiek-bestuurlijke omgeving de belangen van de Vereniging KRO-NCRV te behartigen of daarover te adviseren;
 3. Heeft een ruime ervaring in politiek-bestuurlijke omgeving en een bijbehorend netwerk.

 

Vereniging en maatschappelijk draagvlak

 1. Komt voort uit of heeft affiniteit met de kring en het netwerk van de Vereniging KRO-NCRV;
 2. Is daarbij in staat onafhankelijk en kritisch ten opzichte van de Ledenraad te functioneren;
 3. Heeft zicht op de ontwikkelingen binnen het (christelijk) maatschappelijk middenveld.

 

Media specifiek

 1. Is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van toekomstige ontwikkelingen binnen de (publieke) media;
 2. Heeft kennis van het (internationale) medialandschap, de rol van de publieke omroep en het functioneren van omroepverenigingen daarbinnen;
 3. Heeft kennis van en ervaring op het digitale (media-)domein, op het gebied van social media 

 

Organisatorisch

 1. Is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van ontwikkelingen in de organisatiekunde, het Human Resources Management (HRM) en medezeggenschap;
 2. Heeft inzicht in een methodische aanpak van de innovatie en de kwaliteit van de organisatie;
 3. Heeft organisatiekundige of bedrijfskundige kennis en vaardigheid op academisch niveau;

 

Financieel-economisch

 1. Is in staat de financieel-economische ontwikkeling van de Vereniging KRO-NCRV op hoofdlijnen te beoordelen en te beoordelen hoe die ontwikkelingen ook in de toekomst zullen zijn;
 2. Is in staat de kwaliteit van de informatievoorziening te beoordelen en daarover te adviseren;
 3. Heeft een financieel-economische kennis en vaardigheid op postacademisch niveau (controller, accountant).

Ledenraad

De Ledenraad is het centrale orgaan van de Vereniging KRO-NCRV en stelt de beleidslijnen voor de koers en de strategie van de Vereniging KRO-NCRV vast in het Strategisch Beleidsplan. Daarnaast stelt zij het jaarplan voor de ledenactiviteiten vast, alsmede de jaarrekening en het bestuursverslag. De Ledenraad benoemt de leden van de Raad van Toezicht. De Ledenraad heeft twee reguliere vergaderingen per jaar, telt in totaal 50 personen en is ingedeeld in vijf regio’s:

•          Regio Noord: de provincies Friesland, Groningen en Drenthe

•          Regio Oost: de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland

•          Regio West: de provincies Noord-Holland en Utrecht

•          Regio Zuid West: de provincies Zuid-Holland en Zeeland

•          Regio Zuid Oost: de provincies Noord-Brabant en Limburg.

KRO-NCRV Ledenraad

Regio Noord

De heer Z. Zweers – Drachten, de heer J.A. Weishaupt – Assen, de heer J. Visser – Leeuwarden,

de heer K.S. Broekema – Hoogeveen, de heer J.L. Loonstra – Drachten, De heer J.M.F. Aupers – Haskerdijken,

de heer K. ten Cate – Twijzel, de heer Th.G. Schomaker – Ter Apel, de heer W. van der Hout – Ryptsjerk, mevrouw J.C. van Cuilenburg-Pasma – Emmer-Compascuum

Regio Oost

Mevrouw C.M. Braakman – Zwolle, mevrouw B.J.M. Burggraaf-van Straelen – Dordrecht, mevrouw E.M. Oosterwegel – Deventer,

mevrouw G.M. Telgen Swarts – Lunteren, de heer M.J.C.F.M. van Hoogstraaten – Groesbeek, de heer M.H.J. Paus – Tubbergen, mevrouw W.M.B. Schoneveld-Woestenenk – Markelo, de heer F.J.A.M. Koevoets – Dieren, mevrouw D.A. Bondt – Oosterbeek, mevrouw M.C.H. Kerkhoffs - Enschede

Regio West

Mevrouw I.J. Hulshof – Utrecht, mevrouw L.R.M. Dijkstra-Mulders – Breezandt, de heer R. Stapel – Hilversum, mevrouw P.C.P.H. Beerman – Amsterdam, mevrouw E.J.J.M. Hamer – Amstelveen, de heer L. van Iperen – Zeist, mevrouw Y. van den Brakel Visser – Alkmaar, de heer C.A.M. Kreike – De Kwakel, de heer J. Groot – Amstelveen, de heer M. Zuiderduin – Haarlem

Regio Zuid-Oost

Mevrouw C.H.J. Rutten – Den Bosch, mevrouw M.J.G. Heijmans-van den Hoogen – Waalre, de heer H.P.M. Jägers – Oisterwijk, de heer M. van der Avoird – Eindhoven, mevrouw G. Pranger – Best, de heer A.F.M. Wouters – Overloon, de heer A.A.G.M. Kockx – Oudenbosch, de heer A.H.D.M. Bolsius – Veldhoven, de heer C. Sprong – Eindhoven, de heer L. den Heijer - Woensdrecht

Regio Zuid-West

Mevrouw L.H.M. van der Zande – Nootdorp, mevrouw M.J.G. Franken – Nieuwerkerk aan den IJssel, mevrouw S.J. van Dijk-Kleijn – Schoonhoven, mevrouw E.C. Hoentjen – ’s-Gravenhage, de heer E. Boertien – Rotterdam, de heer J.G.P. Verbeek – Honselersdijk, de heer R.A.M. Halkes – Vlaardingen, de heer J.H. Zandvliet – Noordwijkerhout, de heer V.E. Prins – Sliedrecht, de heer F. Treuren – Alphen aan de Rijn