Zerubbabel was in de 6e eeuw v.Chr. landvoogd van Juda onder de heerschappij van Perzië. Hij maakte een begin met de wederopbouw van de verwoeste tempel van Jeruzalem. In het Nieuwe Testament wordt hij genoemd als voorvader van Jozef, de man van de Heilige Maagd Maria.

Spruit van Babel
Zerubbabel of Zorobabel (6e eeuw v. Chr.), zoon van Sealtiël, was een man uit de stam Juda. Zijn naam betekent 'spruit van Babel'. Daaruit is afgeleid dat hij mogelijk in Babel is geboren. Daar maakte hij deel uit van de grote groep Joodse ballingen. Zerubbabel wordt soms geïdentificeerd als Sjesbassar, de leider van de eerste karavaan ballingen uit Babel die omstreeks 538 naar het Heilig Land terugkeerden.

Landvoogd
De van de Joodse ballingen naar hun land werd mogelijk gemaakt door de Perzische koning Cyrus (Kores). De Perzen heersten over een groot gebied, waartoe ook het Heilig Land behoorde. Omstreeks 520 werd Zerubbabel door de Perzische koning Darius I aangesteld tot landvoogd van Juda.

Tweede Tempel
De profeten Zacharia en Haggai riepen Zerubbabel en de hogepriester Jozua op de Tempel van Jeruzalem te herstellen. Dit heiligdom voor Jahweh dat koning Salomo (10e eeuw v. Chr.) had laten bouwen, werd in 586 v. Chr. door de Babyloniërs verwoest. Zerubbabel legde de fundamenten van de zo genoemde Tweede Tempel, die in 515. v. Chr. werd voltooid.

Messias
In een profetie van Haggai wordt Zerubbabel door Jahweh zijn dienaar genoemd: "Ik zal u omdoen als mijn zegelring, want Ik heb u uitverkoren" (2,20-23). Als zodanig kan hij gelden als een voorafbeelding van de Messias.

Jezus
In het eerste hoofdstuk van het Matteüs-evangelie wordt Zerubbabel genoemd in de geslachtslijst van Jezus. Daar wordt gesteld dat Zerubbabel afstammeling is van koning David en koning Salomo en voorvader van Jozef, de voedstervader van Jezus.