Brussel, 19 februari 2024 De rooms-katholieke bisschoppen van België willen dat vrouwen tot het sacramentele diakenambt toegelaten worden en dat het verplichte priestercelibaat wordt afgeschaft. Dat blijkt uit een vandaag gedeelde ontwerptekst van het Belgisch episcopaat ter voorbereiding van de Tweede Sessie van de Zestiende Gewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode in Vaticaanstad (2-27 oktober 2024).

De Belgische bisschoppen omschrijven hun prioriteiten in een ontwerptekst, die ter bespreking wordt voorgelegd aan gesprekgroepen en raden in de negen bisdommen van het land. In deze nota zijn er drie vertrekpunten: open dialoog met de wereld; de kerkelijke traditie als dynamisch ontwikkelingsproces; decentralisatie van het kerkelijk bestuur.

“We vragen groen licht om per bisschoppenconferentie of continentale bisschoppenvergadering bepaalde stappen te kunnen zetten”, zeggen de Belgische kerkleiders. “Zodoende hoeft het geven van groeiende pastorale verantwoordelijkheid aan vrouwen en de diakenwijding van vrouwen niet universeel verplicht of verboden te zijn.”

“Bij de verplichting van het celibaat voor priesters en voor diakens die weduwnaar worden, leven reeds lang sterke vragen”, schrijven zij in de ontwerptekst. Ze voelen “de noodzaak aan om de symbolisch-sacramentele aard van het gewijde ambt te herontdekken”. De relatie tussen wijding en (eind)verantwoordelijkheid vraagt om nieuwe precisering, klinkt het. “We vragen dat priesters en diakens hun pastorale verantwoordelijkheid steeds meer opnemen binnen teams waarin ook leken hun plaats en taak hebben.”

Verder spreken de bisschoppen van België over het wijden van de zogenoemde viri probati tot priester. Dat is Latijn voor ‘beproefde mannen’. Daarmee worden mannen bedoeld die gehuwd zijn en door hun deugdzame levenswijze voor het priesterschap in aanmerking komen. Het al dan niet tot priester wijden van viri probati “dient niet universeel verplicht of verboden te zijn”, schrijven de bisschoppen. Dat betekent dat het een zaak van de lokale kerk zou moeten zijn en niet zozeer van de wereldkerk.

In oktober vorig jaar vond in het Vaticaan de eerste sessie van de ‘Synode over synodaliteit’ plaats. Aan het eind van de tweede sessie komend najaar wordt naar verwachtig een slotdocument van deze kerkvergadering gepubliceerd, waarna de paus een zogeheten postsynodale apostolische exhortatie zal uitvaardigen. Deze zou weleens besluiten tot belangrijke veranderingen in het kerkelijk leven kunnen bevatten.