Hilversum- 17 mei 2024, van onze redactie - De Nederlandse bisschoppen hebben afgelopen woensdag vier opvallende gespreksverslagen naar Rome gestuurd. De documenten (de conferentie spreekt zelf van ‘syntheses’) vormen samen de weerslag van openhartige uitwisselingen die er in de afgelopen maanden in de brede katholieke geloofsgemeenschap waren: gelovigen uit de zeven bisdommen, vertegenwoordigers van katholieke maatschappelijke organisaties en lekenbewegingen, parochiepriesters en – diakens.  In totaal namen 1750 mensen deel aan  bijeenkomsten  georganiseerd door de bisdommen maar vele honderden  steunden het proces door van hun betrokkenheid blijk te geven in eerdere gepubliceerde rapporten. 

De documenten kwamen tot stand in samenwerking met de zogenoemde Landelijke Werkgroep Synodaliteit.  Ted Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, was begeleider namens de bisschoppen en ondertekenaar van de documenten die nu op het bureau van de paus liggen.  

De vier documenten laten volgens het episcopaat zien dat in het algemeen de gespreksdeelnemers zich zeer betrokken voelen bij hun kerkgemeenschap en bij de toekomst ervan. Een aantal van hen gaf nadrukkelijk aan de verbindende werking van de synodale gesprekken te ervaren. “De gesprekken gaven hun vertrouwen, in de kracht van Gods Geest, dat de weg naar de toekomst samengegaan kan worden.” 

Heilige Geest

Dit is in lijn met wat paus Franciscus in 2021 voor ogen stond toen hij het ‘synodale proces’ in 2021 afkondigde. De deelnemers moesten vooral de Heilige Geest de hoofdrol laten spelen. Dit vergt volgens de paus een “open, luisterende en vrijmoedige houding die allereerst door gebed en meditatie moet worden verkregen, geen twistgesprekken “. “De synode is geen parlement”, zei hij hierover in 2023. Tegelijkertijd heeft de paus altijd benadrukt dat de wereldkerk, en zeker de leiding, meer gekenmerkt moet worden gekenmerkt door een uitnodigende en luisterende houding en minder door het verkondigen van de leer. 

Er waren voor de gespreksbijeenkomsten in Nederland vier thema’s: uitgekozen: verdieping van het gedoopt-zijn, vorming in een missionaire Kerk, deelname aan een verwelkomende Kerk, vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Theoloog Laetitia van der Lans, woordvoerder namens  het Netwerk Katholieke Vrouwen  was deelnemer en prijst de bisschoppen voor hun luisterende houding. Die instelling zie je volgens haar ook terug in de documenten. “De veelzijdigheid van onze geloofsgemeenschap komt goed aan bod. Ik prijs de Nederlandse bisschoppen dat ze dit in alle openheid willen doorgeven. Dat betekent niet dat ze zich achter alle geluiden scharen. Maar de documenten vormen een goede weergave van wat belangrijk wordt gevonden. Zonder oordelen, rechtdoend aan de veelzijdigheid van opvattingen die er in de Kerk zijn.” 

Relevanter

Veel plaatselijke Rooms- Katholieke kerken in de hele wereld hebben nu hun eigen gemeenschap tegen het licht gehouden. Hoe kan hun kerk nu nog relevanter worden in de 21ste eeuw om de wereld mooier te maken? Hoe kan de Kerk meer een wereldwijde gemeenschap voor iedereen zijn, zonder Leer en Traditie geweld aan te doen? Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument voor de tweede sessie van de synode, in oktober dit jaar.

 Daarin zullen de belangrijkste wensen, verlangens en haalbaarheid op een rij worden gezet. 

Download hier de gespreksverslagen 

 

Mgr. Ted Hoogenboom en Laetitia van der Lans