De Annuniciatie is de boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria waarin hij aankondigt dat de Heilige Geest de Christus bij haar zal verwekken.

Lucas
Het Lucas-evangelie is het enige boek van het Nieuwe Testament dat van de Annunciatie melding maakt (1:26-38):
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: `Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.' Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: 'Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.' 'Maar hoe moet dat dan?' zei Maria tegen de engel. 'Ik heb geen omgang met een man.' De engel antwoordde haar: 'Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk.' Toen zei Maria: 'Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.' Toen ging de engel van haar weg. (Willibrordvertaling 1995)

Maagdelijke Ontvangenis
Het is de vaste overtuiging van orthodoxe christenen dat Maria niet door een man is bevrucht maar door de Heilige Geest. Dit dogma staat bekend als de Maagdelijke Ontvangenis. 

Negen maanden
De Annunicatie wordt in de Latijnse als de Griekse ritussen gevierd op 25 maart (hoogfeest van Maria Boodschap). Deze datum hangt samen met de datum van Kerstmis, het hoogfeest van de Geboorde des Heren, op 25 december. Het duurt immers gemiddeld negen maanden voordat een menselijke vrucht gebaard wordt. Het moment van Christus' verwekking - of plechtstatig: ontvangenis - heeft de Traditie laten samenvallen met de verschijning van de aartsengel Gabriëlaan de Maagd Maria.

Ongeboren leven
Vooral in een tijd dat de Kerk opkomt voor het ongeboren menselijk leven, is Maria Boodschap tegenwoordig ook een getuigenis van de waardigheid van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood. Er wordt immers verkondigd dat de Zoon van God al bij de Annunciatie zijn intrede in de wereld deed. De Incarnatie begint dus bij Christus' ontvangenis en niet pas bij zijn geboorte.