De Apostolische Signatuur fungeert als de hoogste pauselijke rechtbank en zorgt ervoor dat er in de Kerk op de juiste wijze recht wordt gesproken.

Bevoegdheid
Het Opperste Tribunaal van de Apostolische Signatuur behandelt:

  1. geschillen inzake nietigheid en verzoeken om algeheel herstel tegen uitspraken van de Romeinse Rota;
  2. in gevallen betreffende de status van personen, beroep als de Romeinse Rota een nieuw onderzoek van het geval heeft geweigerd;
  3. bezwaar van verdenking en andere gerechtelijke acties tegen rechters van de Romeinse Rota die voortvloeien uit de uitoefening van hun functie;
  4. competentiegeschillen tussen rechtbanken die niet onderworpen zijn aan hetzelfde hof van beroep.

Hoger Beroep
De Signatuur oordeelt binnen de definitieve termijn van dertig nuttige dagen over gevallen van beroep aangetekend tegen administratieve beschikkingen die door dicasteries van de Romeinse Curie zijn getroffen of goedgekeurd, als wordt aangevoerd dat bij de betwiste handeling een wet is overtreden, hetzij in het besluitvormingsproces, hetzij in de gebruikte procedure. In deze gevallen kan de Signatuur, naast het oordelen over de onwettigheid van de handeling, ook beslissen, op verzoek van de eiser, dat de schade opgelopen door de onwettige handeling moet worden vergoed.

Andere zaken
De Signatuur oordeelt ook over andere administratieve controverses die naar deze rechtbank worden verwezen door de paus of door dicasteries van de Romeinse Curie, evenals over competentiegeschillen tussen dicasterieën

Verantwoordelijkheden
De Signatuur draagt ook verantwoordelijkheid voor:

  1. het toezicht op de juiste rechtsbedeling en kan, indien nodig, advocaten en procuratoren terechtwijzen;
  2. het behandelen van verzoekschriften aan de Apostolische Stoel om te verkrijgen dat een zaak aan de Romeinse Rota wordt voorgelegd, dan wel een andere gunst met betrekking tot rechtsbedeling;
  3. het uitbreiden van de bevoegdheid van lagere rechtbanken;
  4. het goedkeuren van rechtbanken voor zaken van beroep die zijn voorbehouden aan de Heilige Stoel, en het bevorderen en goedkeuren van de oprichting van interdiocesane rechtbanken.

Vestiging
De Signatuur is gevestigd in de Palazzo della Cancelleria, gelegen tussen de Corso Vittorio Emanuele II en de Via del Pellegrino in het centrum van Rome. Het paleis behoort tot de extraterritoriale zone van Vaticaanstad.