De Bijbel is een verzameling van 73 boeken. In de bijbelboeken wordt volgens christelijke gelovigen de weg geschetst die God met de mensen gaat, van de schepping van de wereld tot en met het leven en optreden van Jezus Christus en de eerste christenen.

Boekenverzameling
De Bijbel is een verzameling van 73 boeken. Vandaar de naam Bijbel, van het Griekse woord τα βιβλια (ta biblia), dat 'boeken' betekent. De Bijbelboeken stammen uit verschillende tijden en zijn ook heel divers van taal, vorm en inhoud. Toch is de Bijbel ook een eenheid; zij is als verzameling in een eeuwenlang proces met grote zorg samengesteld.

Gods weg met de mensen
De Bijbel geeft volgens joodse en christelijke gelovigen de weg weer die God met de mensen gaat. Deze weg krijgt gestalte in de Schepping, in de geschiedenis van het volk Israël en in het leven en optreden van Jezus Christus en de eerste christenen.

Oude en Nieuwe Testament
De Bijbel bestaat voor christenen uit twee hoofddelen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In de christelijke benaming 'Oude en Nieuwe Testament' heeft het woord 'testament' de betekenis van 'verbond': het gaat om de relatie tussen God en de mensen. Het Oude Testament is een grote verzameling van verschillende geschriften, die grotendeels in het Hebreeuws zijn geschreven. Van oorsprong is het Oude Testament een joods geschrift. De christenen hebben het overgenomen en erkend als Heilige Schrift. Zij hebben aan dit geschrift het in het Grieks geschreven Nieuwe Testament toegevoegd.

Cultuurgebonden teksten
Het Oude Testament is doortrokken van de cultuur van het oude Israël in de periode van 1500 voor Christus tot kort voor het begin van de christelijke jaartelling. Het Nieuwe Testament is in sterke mate beïnvloed door de joodse traditie en de Grieks-hellenistische cultuur. De geschiedenis en cultuur van honderden jaren hebben hun sporen in de teksten nagelaten. De patriarchale cultuur, het bezit van slaven, en de zeden van een semi-nomadische samenleving hebben hun weerslag gehad op de Bijbel. Gebonden aan onze eigen tijd en cultuur als we zelf zijn, moeten we soms veel moeite doen om bijbelteksten goed te begrijpen en op waarde te schatten.

Een moeilijk boek?
Tegenwoordige bijbellezers vinden de Bijbel vaak een moeilijk boek. Gedeeltelijk komt dat doordat de Bijbel een boek is uit een heel andere tijd en wereld dan de onze, en gedeeltelijk omdat bijbelse teksten soms naar elkaar verwijzen. Katholieke bijbelvertalingen zoals de Willibrordvertaling zijn doorgaans voorzien van inleidingen, aantekeningen, dwarsverwijzingen en andere hulpmiddelen die de lezers voor verdwalen kunnen behoeden.

Lezers van nu
Lezers van nu worden daarom door de Bijbel uitgenodigd in dialoog te treden met de ervaringen van de mensen van vroeger tijd, zodat zij kunnen nadenken over de zin van hun eigen leven, over de idealen waarnaar zij hun leven willen inrichten en over de fundamentele vragen van hun bestaan.

Bovenstaande tekst werd welwillend voor online publicatie ter beschikking gesteld door de Katholieke Bijbelstichting (KBS) te Den Bosch. De tekst is ontleend aan de 'Inleiding op de Bijbel', opgenomen in de Willibrordvertaling van de Bijbel, uitgave 1995. De redactie van katholieknederland.nl bewerkte de tekst voor internet.

© Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch.