De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten doet alles wat toekomt aan de Heilige Stoel met betrekking tot de regeling en bevordering van de heilige liturgie, op de eerste plaats de sacramenten.

Resultaat van fusie
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten is de onder paus Paulus VI tot stand gekomen fusie van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Congregatie voor de Discipline van de Sacramenten. Aan het hoofd van de Congregatie staat een kardinaal-prefect.

Beschermen en waarborgen
De Congregatie beschermt en waarborgt de regeling van de toediening van de sacramenten, in het bijzonder wat betreft de geldige en geoorloofde viering ervan. De Congregatie verleent gunsten en dispensaties die niet tot de bevoegdheid van de diocesane bisschoppen behoren.

Congregatie voor Geloofsleer
In bepaalde gevallen kunnen liturgische zaken onder de verantwoordelijkheid van de Congregatie voor de Geloofsleer vallen. Gedacht moet worden aan kwesties die de geloofsleer betreffen of gevallen van zware misdrijven tegen de heiligheid van de sacramenten.

Ondersteuning bisschoppen
De Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten bevordert met doeltreffende en gepaste middelen liturgische pastorale activiteit, in het bijzonder wat betreft de viering van de Eucharistie. De Congregatie steunt de diocesane bisschoppen opdat de christengelovigen meer en meer deel kunnen hebben aan de heilige liturgie. Ook biedt zij steun aan het in stand houden van vrome volkstradities, indien deze in overeenstemming zijn met de leer van de Kerk.

Liturgische boeken
De Congregatie zorgt voor het opstellen en herzien van liturgische teksten, evenals voor de herziening van particuliere kalenders en de eigen teksten voor de Mis en het Getijdengebed voor particuliere Kerken en instituten die dat privilege hebben. De Congregatie verleent goedkeuring aan vertalingen van liturgische boeken en de aanpassingen daarvan, die wettig zijn voorbereid door de bisschoppenconferenties.

Kerkmuziek en kunst
De Congregatie steunt commissies of instituten die zijn opgericht voor de bevordering van het liturgisch apostolaat of de gewijde muziek, zang of kunst, en onderhoudt daarmee betrekkingen. In overeenstemming met het kerkelijk recht richt de Congregatie verenigingen op die een internationaal karakter hebben of verleent erkenning aan hun statuten. Ten slotte draagt de Congregatie bij aan de vooruitgang van het liturgisch leven door het stimuleren van bijeenkomsten uit verschillende regio’s.

Toezicht
De Congregatie houdt nauwkeurig toezicht om te garanderen dat liturgische normen nauwkeurig in acht worden genomen, dat misbruiken worden vermeden en dat deze worden geëlimineerd als ze toch blijken te bestaan.

Huwelijk
De Congregatie houdt zich ook bezig met het kerkelijk huwelijksrecht. Een gesloten huwelijk kan ongeldig worden verklaard als er iets wezenlijks aan de liturgische vorm van de huwelijkritus heeft ontbroken. De Congregatie onderzoekt of dat het geval was. Daartoe ontvangt de Congregatie alle relevante stukken alsmede het oordeel van de bisschop en de opmerkingen van de defensor vinculi (‘verdediger van de huwelijksband’). Op basis daarvan vormt de Congregatie zich een oordeel en legt, als dit gerechtvaardigd is, een verzoek om dispensatie aan de paus voor.

Wijdingen
De Congregatie is bevoegd om, overeenkomstig de kerkelijke wetten, gevallen aangaande de nietigheid van heilige Wijdingen te onderzoeken.

Basilieken
Deze Congregatie is bevoegd met betrekking tot de verering van relieken, de bevestiging van patroonheiligen en het verheffen van een kerkgebouw tot basiliek door het toekennen van de titel basilica minor.