De Droevige Geheimen zijn de vijf treurige gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria die de gelovige in overweging dient te nemen tijdens het bidden van het rozenkransgebed.

De Droevige Geheimen zijn treurige gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Het zijn er vijf:

  1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
  2. Jezus wordt gegeseld.
  3. Jezus wordt met doornen gekroond.
  4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
  5. Jezus sterft aan het kruis.

Vier reeksen Geheimen
Tijdens het bidden van de Rozenkrans dient de gelovige bij aanvang van iedere reeks van tien weesgegroeten, het zogenoemde 'tientje', een geloofsgeheim te overwegen. Een volledig rozenkransgebed biedt ruimte aan vijftien geloofsgeheimen. Van oudsher kent de Kerk drie reeksen van elk vijf geheimen. Het gaat, naast de Droevige Geheimen, om de Blijde Geheimenrespectievelijk de Glorievolle Geheimen. Op 16 oktober 2002 voegde paus Johannes Paulus II een vierde reeks met vijf Geheimen van het Licht toe.

Eén reeks per dag
Doorgaans bidt de gelovige geen volledige rozenkrans maar slechts een vijftigtal weesgegroeten per dag, het zogenoemde rozenhoedje. In het verlengde hiervan is ook de gewoonte ontstaan om per dag slechts één reeks van vijf geheimen te overwegen.

Dinsdag en vrijdag
De Droevige Geheimen worden van oudsher op dinsdag en vrijdag overwogen.