Evangelisatie is de activiteit waarbij christenen proberen de wereld in contact te brengen met Jezus Christus en zijn Evangelie in de hoop dat mensen in Hem en zijn boodschap gaan geloven en hun levens erdoor laten veranderen.

'Goede boodschap'

Het Griekse woord 'evangelie' betekent 'goede of blijde boodschap'. In het Nieuwe Testament heeft het woord veelvuldig betrekking op Jezus' verkondiging van de nabijheid van het Rijk Gods.

Boodschap verkondigen

Evangelisatie betekent letterlijk 'evangelisch maken'. Evangelisch is het bijvoeglijke naamwoord dat hoort bij Evangelie. Wie evangeliseert, verkondigt de blijde boodschap.

Getuigen

In het kerkelijk spraakgebruik wordt de persoonlijke verkondiging van de boodschap van Christus ook wel 'getuigenis' genoemd. Wie evangeliseert, getuigt. Wie zó standvastig van zijn geloof getuigt dat hij er om ter dood wordt gebracht, wordt een Martelaar genoemd.

Johannes Paulus II

In zijn boodschappen aan de wereld riep paus Johannes Paulus II de gelovigen steeds opnieuw op tot evangelisatie. Hij achtte het de taak van iedere christen om te evangeliseren. Hij bedoelde daarmee dat iedere gelovige de plicht heeft persoonlijk in zijn eigen omgeving van de blijde boodschap te getuigen. Alleen zo kan Bekering van de hele wereld bewerkt worden. Volgens de paus is evangelisatie hét antwoord op de Ontkerstening.

Verschil met missie

Persoonlijke verkondiging van het Evangelie is te onderscheiden van kerkelijke verkondiging. Het eerste heet evangelisatie en het tweede missie. Bij Missie is sprake van georganiseerde, grootschalige evangelieverkondiging, gepaard aan een structureel aanbod van hulpverlening en christelijke vorming. Mensen die officieel door de Kerk op missie worden uitgezonden, heten missionarissen.

Verband met missie

Uiteraard is missie zonder evangelisatie niet denkbaar: ook binnen de op grootschalige bekeringsgerichte structuren van de georganiseerde missie is het doorgaans het persoonlijk getuigenis van een missionaris of een gelovige in diens omgeving, dat de vonk van het geloof uiteindelijk doet overspringen.

Missieopdracht

De opdracht tot missie, en dus tot evangelisatie, gaat terug op Christus zelf. In het evangelie van Matteüs zegt Christus tegen zijn leerlingen: "Gaat dus en maakt allevolkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en deZoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding derwereld" (Mt. 28, 19-20).

Charismatisch

Buiten de katholieke Kerk leggen vooral het Evangelicalisme en de Pinksterkerken de nadruk op het persoonlijk getuigenis. Binnen de RK-Kerk zien we dit vooral bij de nieuwe lekenbewegingen gebeuren. Vooral de charismatische groepen hechten aan het belang van evangelisatie. De charismatische Gemeenschap Emmanuel heeft er zelfs speciale opleidingen voor opgericht.

Nederland missieland?

Aan het einde van het Ad-limina-bezoek van de Nederlandse bisschoppenconferentie in 1993 stemde de paus Johannes Paulus II in met de conclusie van de bisschoppen dat "men zonder overdrijving kan stellen dat de kerken in Nederland zich in een missionaire situatie bevinden", een zin die in de pers terechtkwam als 'Nederland missieland'. Dat leidde tot het misverstand dat Nederland, waar zoveel missionarissen vandaan kwamen, nu zelf rijp was voor missie. In feite bedoelde de paus en de bisschoppen met 'missionaire situatie' dat Nederland evangelisatie behoeft. Vijf jaar later werd dat bevestigd bij het ad-limina-bezoek van 1998. In navolging van de Nederlandse bisschoppen riep de paus toen op tot een "krachtig, helderen volwassen getuigenis" van het Evangelie.