Filippus is een Bijbelse figuur. Hij was evangelist en een van de eerste zeven diakenen. Hij doopte Simon de Tovenaar en de eunuch van de Ethiopische koningin Kándake.

Diaken
Filippus was een van de zeven mannen die door de apostelen tot diakenen werden aangesteld. Deze zeven hadden de taak om in de gemeente onder meer de weduwen en wezen te ondersteunen. Zij waren 'van goede faam, vol van geest en wijsheid'. In de Handelingen der Apostelen staat dat Filippus vier ongehuwde dochters had, die het charisma van profetie bezaten (21,9).

Evangelist
Filippus wordt in de Handelingen een 'evangelist' genoemd. Dat betekende dat hij erop uittrok om het Evangelie te verkondigen. Zo kwam Filippus in de stad Samaria en predikte hun de Messias. Als ze hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte, was iedereen in de ban van Filippus' woorden. Want velen van hen die onreine geesten hadden – onder luid geschreeuw gingen ze eruit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. (Handelingen 8, 5-8, Willibrordvertaling 1995)

Wonderen
In Samaria trad Filippus op tegen Simon de Tovenaar, die de mensen met zijn magie versteld deed staan. Nadat zij Filippus hadden horen prediken over het Rijk Gods en over Christus lieten zij zich dopen. Ook Simon nam het geloof aan en bleef voortdurend bij Filippus, vol verbazing over de tekenen en machtige wonderen die hij zag gebeuren (Handelingen 8, 13).

Ontmoeting met de eunuch
Verderop in hoofdstuk 8 van de Handelingen staat dat een engel tot Filippus sprak en hem opdroeg naar het zuiden te gaan en de weg op te gaan die loopt van Jeruzalem naar Gaza. Op die eenzame weg kwam hij een Ethiopische hoveling tegen, die naar Jeruzalem pelgrimeerde. Deze was eunuch van de Ethiopische koningin Kándake. Na een gesprek over de betekenis van een passage uit het boek Jesaja, verkondigde Filippus hem Jezus. Daarop verzocht de eunuch om gedoopt te worden. Filippus en hij daalden af in water en doopte hem.

Caesarea
Na het doopsel van de eunuch werd Filippus aangetroffen in de voormalige Filistijnse stad Azotus. Daar trok hij rond en predikte het Evangelie in alle steden totdat hij in Caesarea aankwam. Daar was hij nog toen Paulus daar aan land ging aan het einde van zijn derde missiereis. 

Hiërapolis
De kerkelijke geschiedschrijver Eusebius van Caesarea meldt dat Filippus volgens Papias met zijn dochters in Hiërapolis heeft gewoond. Daar zouden zij wonderen hebben verricht en een dode ten leven hebben gewekt.