De Glorievolle Geheimen zijn de vijf glorievolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria die de gelovige in overweging dient te nemen tijdens het bidden van het rozenkransgebed.

Glorievolle gebeurtenissen
De Glorievolle Geheimen zijn glorievolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Het zijn er vijf:

  1. Jezus verrijst uit de doden.
  2. Jezus stijgt op ten hemel.
  3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
  4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
  5. Maria wordt in de hemel gekroond.

Vier reeksen 
Tijdens het bidden van de Rozenkrans dient de gelovige bij aanvang van iedere reeks van tien weesgegroeten, het zogenoemde 'tientje', een geloofsgeheim te overwegen. Een volledig rozenkransgebed biedt ruimte aan vijftien geloofsgeheimen. Van oudsher kent de Kerk drie reeksen van elk vijf geheimen. Het gaat, naast de Glorievolle Geheimen, om de Blijde Geheimen respectievelijk Droevige Geheimen. Op 16 oktober 2002 voegde paus Johannes Paulus II een vierde reeks met vijf Geheimen van het Licht toe.

Eén reeks per dag
Doorgaans bidt de gelovige geen volledige rozenkrans maar slechts een vijftigtal weesgegroeten per dag, het zogenoemde rozenhoedje. In het verlengde hiervan is ook de gewoonte ontstaan om per dag slechts één reeks van vijf geheimen te overwegen.

Woensdag en zondag
De Glorievolle Geheimen werden lange tijd op woensdag, zaterdag en zondag overwogen. Sinds de toevoeging van de Geheimen van het Licht is de zaterdag komen te vervallen.