Voor ambtsdragers binnen de Rooms-Katholieke Kerk geldt de volgende titulatuur. Tot ongeveer de jaren zestig werd deze titulatuur algemeen gebruikt. Sindsdien zijn de aanspreektitels meer en meer in onbruik geraakt.

 • Paus – Zijne Heiligheid
 • Patriarch – Zijne Zaligheid
 • Kardinaal – Zijne Eminentie
 • Aartsbisschopbisschop, nuntius – Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur
 • Protonotarius, pauselijk huisprelaat, pauselijk kapelaan, vicaris-generaal – De Hoogwaardige Heer Monseigneur
 • Abt – De Hoogwaardige Heer Abt
 • Bisschoppelijk vicaris – De Hoogeerwaarde Heer Bisschoppelijk Vicaris
 • Kanunnikplebaan, officiaal, prior, president grootseminarie – De Hoogeerwaarde Heer [Ambt]
 • Deken, superior, rector – De Zeereerwaarde Heer [Ambt]
 • Pastoor – De Zeereerwaarde Heer Pastoor
 • Professor aan het grootseminarie – De Zeereerwaarde Hooggeleerde Heer
 • Professor aan het kleinseminarie – De Zeereerwaarde Weledel(zeer)geleerde Heer
 • Kapelaan – De Weleerwaarde Heer Kapelaan
 • Aalmoezenier of parochievicaris – De Weleerwaarde Heer [Ambt]
 • Gardiaan – De Weleerwaarde Pater
 • Pater – De Eerwaarde Pater
 • Diaken – De Eerwaarde Heer [Ambt]
 • Moeder-overste – De Eerwaarde Moeder
 • Zuster – De Eerwaarde Zuster
 • Frater – De Eerwaarde Frater
 • Broeder – De Eerwaarde Broeder