Een koorbisschop was een geestelijke die tot bisschop geconsacreerd was en bestuursmacht had in de landelijke delen van het diocees.

Chora
De term koorbisschop (in het Latijn: chorepiscopus) is ontleend aan het Griekse χωρα (chora = 'land') en niet aan χωρóς (choros = 'reidans' of 'koor').

Stad en land
In de antieke kerk werd een onderscheid gemaakt tussen de eigenlijke bisschop, die zijn zetel in een stad had staan en daarom ook stadsbisschop werd genoemd, en een landbisschop (koorbisschop of choorbisschop). In naam van de stadsbisschop oefenden koorbisschoppen bestuursmacht uit in de rurale gebieden van het bisdom en verrichtten daar bisschoppelijke handelingen, zoals zegeningen, zalvingen en zelfs wijdingen.

Zie verder: Choorbisschop