De Koptisch-Katholieke Kerk is een Egyptische particuliere kerk van de Alexandrijnse ritus. De kerk is historisch gezien een afscheiding van de Koptisch-Orthodoxe Kerk van Alexandrië. Zij behoort tot de zogeheten oosters-katholieke kerken, die binnen de Rooms-Katholieke Kerk een betrekkelijk autonome status (d.w.z. een eigen kerkelijke hiërarchie, liturgie en discipline) hebben.

Ketters

Sinds de vijftiende eeuw werden er vanuit de Rooms-Katholieke Kerk pogingen ondernomen om de als ketters beschouwde Koptisch-Orthodoxe Kerk van Alexandrië onder het gezag van Rome te stellen. Zo ondertekende een koptisch-orthodoxe delegatie in 1442 op het Concilie van Florence de pauselijke bul Cantate Domino. Deze formele daad van vereniging vond echter zo weinig steun in Egypte dat zij nooit effectief is geworden. In de 17de eeuw werden de koptisch-orthodoxe christenen actief bemissioneerd, hoofdzakelijk door de franciscanen.

Apostolisch vicariaat

In 1741 werd een apostolisch vicariaat van Alexandrië opgericht voor koptisch-orthodoxe christenen die zich wilden onderwerpen aan Rome. In 1781 stelde paus Benedictus XIV de tot het katholicisme bekeerde koptische bisschop Anba Athanasius van Jeruzalem aan als apostolisch vicaris over de kleine tweeduizend koptische katholieken in Egypte. Bisschop Athanasius keerde uiteindelijk terug tot de Koptisch-Orthodoxe Kerk.

Heroprichting patriarchaat

Het vicariaat van Alexandrië werd in 1824 om politieke redenen verheven tot een patriarchaat, maar functioneerde feitelijk alleen op papier als zodanig. In 1895 werd het patriarchaat door paus Leo XIII heropgericht. De eerste katholieke patriarch van Alexandrië was Kyrillos Makarios. Na diens terugtreden in 1908 bleef de zetel bijna vier decennia vacant en was het bestuur in handen van apostolisch vicarissen.

Patriarch

Vanaf 1947 wordt de koptisch-katholieke zetel van Alexandrië weer bezet door een patriarch. Sinds 1965 komen de koptisch-katholieke patriarchen in principe in aanmerking voor het kardinalaat. In 2013 werd patriarch Antonios I kardinaal Naguib opgevolgd door Ibrahim Isaac Sidrak. De residentie van de koptisch-katholieke patriarch bevindt zich in Nasr City, een voorstad van Caïro.

Zeven bisdommen

De Koptisch-Katholieke Kerk bestaat uit zeven bisdommen en ruim honderd parochies. Ook zijn er enkele koptisch-katholieke congregaties.