De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt.

Annunciatie
'Maria Boodschap' is de naam voor het hoogfeest van de Aankondiging des Heren, ook de Annunciatie genoemd. Het Lucas-evangelie is het enige boek van het Nieuwe Testament dat van de annunciatie melding maakt (1,26-38):

  • In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: `Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.' Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: 'Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.' 'Maar hoe moet dat dan?' zei Maria tegen de engel. 'Ik heb geen omgang met een man.' De engel antwoordde haar: 'Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk.' Toen zei Maria: 'Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.' Toen ging de engel van haar weg.

Negen maanden
Maria Boodschap wordt zowel in de Latijnse als de Griekse ritussen op 25 maart gevierd. Deze datum hangt samen met de datum van Kerstmis, het hoogfeest van de Geboorde des Heren, op 25 december. Het duurt immers gemiddeld negen maanden voordat een menselijke vrucht gebaard wordt. Het moment van Christus' verwekking - of plechtstatig: ontvangenis - heeft de Traditie laten samenvallen met de verschijning van de aartsengel Gabriël aan de Maagd Maria.

Mariaal geworden
De gedachtenis van de Annunciatie werd in Constantinopel een Mariafeest. In de achtste eeuw kreeg het ook in Rome een sterk Mariaal karakter. Na de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie werd bepaald dat 25 maart op de eerste plaats een Christusfeest is en pas in tweede instantie een Mariafeest.

Begin van de verlossing
Het Missaal en het Getijdenboek van de huidige Romeinse Ritus leiden het feest als volgt in. Op deze dag vieren wij het begin van onze verlossing, de vervulling van het profetische woord zoals dit in het evangelie wordt vermeld: 'Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen' (Mt.1,23), de intrede van Christus in deze wereld: 'Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid...Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen' (Heb.10,5-7).

Maagdelijke Ontvangenis
Het is de vaste overtuiging van orthodoxe christenen dat Maria niet door een man is bevrucht maar door de Heilige Geest. Dit dogma staat bekend als de Maagdelijke Ontvangenis. 

Ongeboren leven
Vooral in een tijd dat de Kerk opkomt voor het ongeboren menselijk leven, is Maria Boodschap tegenwoordig ook een getuigenis van de waardigheid van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood. Er wordt immers verkondigd dat de Zoon van God al bij de Annunciatie zijn intrede in de wereld deed. De Incarnatie begint dus bij Christus' ontvangenis en niet pas bij zijn geboorte.

Nazaret
In Nazaret wordt Maria Boodschap luisterrijk gevierd in de Kerk van de Annunciatie (ook wel Verkondigingsbasiliek genoemd). Dit heiligdom is gebouwd op de fundamenten van kerken uit de Byzantijnse tijd en de kruisvaardersperiode. Volgens de overlevering kreeg Maria op die plek de verschijning van Gabriël.

Veertigdagentijd
Het hoogfeest van Maria Boodschap valt vaak in de Veertigdagentijd. Het vasten moet echter in dat geval onderbroken worden. Mocht 25 maart op een zondag van de Veertigdagentijd vallen, dan wordt het hoogfeest verschoven naar maandag 26 maart. Valt 25 maart in de Goede Week dan wordt Maria Boodschap gevierd op de maandag na het Paasoctaaf. Dat was bijvoorbeeld het geval in 2013, waardoor het werd verschoven naar 8 januari; in 2018 is het verschoven naar 9 april.