'Messias' betekent 'gezalfde'. Bij de Joden is zalving een teken van goddelijke uitverkiezing. Aan de Joden is een bijzondere Messias beloofd, geroepen om een rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Christenen geloven dat de beloofde Messias daadwerkelijk is verschenen in de persoon van Jezus van Nazaret.

Gezalfde
'Messias' is een vergriekste vorm van het Aramese woord mesjicha, dat 'gezalfde' betekent. Het eigen woord van de Grieken voor 'gezalfde' is Christos. Vandaar dat Jezus van Nazaret nu eens 'Messias', dan weer 'Christus' genoemd wordt: de betekenis is hetzelfde.

Uitverkiezing
In het Oude Testament is de rituele zalving met olijfolie een teken van goddelijke uitverkiezing. Een 'gezalfde' is iemand die in Gods dienst is getreden. De aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob werden 'gezalfden van Jahweh' genoemd, ofschoon zij nooit letterlijk een wijdende Zalving ondergingen. Later worden de koningen, de priesters en soms ook de Profeten van het volk Israël echt met olie gezalfd, ten teken dat ze met de volmacht van Jahweh hun ambt uitoefenen.

Komst van de Messias
De meest typische gezalfden zijn koning David en zijn zoon Salomo. Aan David wordt de belofte gedaan: "Uw huis en uw koningschap zal voor eeuwig voor u bevestigd blijven" (2 Samuel 7, 16). Deze belofte werd gaandeweg opgevat als een toezegging van God dat eens uit het Huis van David een heerser zou voortkomen: een Messias, geroepen om een rijk van Vrede en Gerechtigheid te vestigen.

Jezus van Nazaret
Volgens de evangeliën van het Nieuwe Testament zag Jezus van Nazaret zich als de langverwachte Messias. Aan het begin van zijn openbaar leven in de synagoge van Nazaret leest Jezus een profetische tekst uit het bijbelboek Jesaja. De tekst luidt: "De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer." (Jesaja 61, 1-2) Jezus zegt dat deze tekst "thans in vervulling is gegaan" (Lucas 4, 16-22).

'Koninkrijk der Hemelen'
Jezus heeft veel moeite gedaan om duidelijk te maken dat het door hem gebrachte rijk van gerechtigheid en vrede niet van deze wereld is. Hij wilde beslist niet als een aardse vorst beschouwd worden. Zijn rijk duidde hij daarom aan als het 'Koninkrijk der Hemelen'.

Christenen
Volgens de christenen heeft Jezus de messiaanse hoop van Israël in vervulling doen gaan. Christenen geloven dat Jezus de Messias oftewel de Christus is. Daarom noemen zij zich 'christen'.

Israël
In het joodse denken gelooft men dat de Messias nog moet komen. Het is niet duidelijk of de Joden een persoon zoals Jezus verwachten of alleen maar een messiaans 'vredesrijk'.