De Orde der Reguliere Kanunniken van Prémontré (premonstratenzers) werd in 1121 gesticht door Sint Norbertus van Gennep. De mannelijke leden van deze orde worden vaak norbertijnen genoemd.

Kanunniken
Mannelijk premonstratenzers zijn kloosterlingen, maar geen monniken. Zij werken vaak buiten het klooster (abdij, canonie of priorij) als bijvoorbeeld parochiepriester, aalmoezenier, geestelijk verzorger, missionaris of docent. Hun voornaamste taak als kanunniken is het waardig en publiekelijk celebreren van de Heilige Eucharistie en het Getijdengebed. Zij volgen de Regel van Augustinus en worden daarom reguliere kanunniken genoemd.

Witheren
In de 12e en 13 eeuw stichtten de norbertijnen in een aantal gebieden in Europa parochies. De pastoors van die parochies vielen niet onder de diocesane bisschop maar onder de abt van de abdij die de parochie had gesticht. In de volksmond werden zij vanwege hun witte habijt 'witte pastoors' genoemd. Een andere naam voor norbertijnen is 'witheren'.

Zie verder het uitgebreide lemmaPremonstratenzers