Een noveen is een serie van negen gebeden tot God of een heilige.

'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Een noveen is een gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren
Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Op de negende dag met Pinksteren werd de Geest van God over de Apostelen uitgestort.

Voorspraak heilige
In de katholieke gebedspraktijk bidt men vaak novenen voor bijzondere intenties, zoals genezingen en het welslagen van een onderneming. Meestal doet men dat op voorspraak van een heilige of kandidaat-heilige. Gelovigen richten zich dan tot God, maar roepen ook de heilige aan.