Een pauselijke bul is een speciaal document van een paus van Rome. Het kan gedefinieerd worden als ‘een apostolische brief voorzien van een metalen zegel’. Een bul begint met de naam van de zittende paus, gevolgd door episcopus, servus servorum Dei (‘bisschop X., dienaar der dienaren Gods’).

Vanaf de vroege middeleeuwen maakten de bisschoppen van Rome gebruik van een loden zegel om belangrijke documenten te waarmerken. Deze oorkondes worden echter pas sinds de 13de eeuw aangeduid met de term bul (zie Bul >>).

In het verleden werd bul gebruikt ter aanduiding van diverse pauselijke documenten, zoals brieven, constituties, encyclieken, decreten, decretalen en rescripten. Zij werden uitgevaardigd door de kanselarij van de paus. Daar werden zij gewaarmerkt door een loden zegel.

Sinds de 12de eeuw dragen de bulzegels de portretten van de heilige apostelen Petrus en Paulusaan de ene kant en de naam van de regerende paus aan de andere kant.

Tegenwoordig betreffen pauselijke bullen alleen nog documenten betreffende afkondigen van jubeljaren (‘Bul van Indictie’), het bijeenroepen van concilies, oprichtingen van kerkelijke territoria en bisschopsbenoemingen.