De Pauselijke Commissie voor het Behoud van het Artistiek en Historisch Patrimonium heeft de taak heeft op te treden als beheerder voor het cultureel en historisch erfgoed van de hele Kerk. Zij valt onder het egzag van de Congregatie voor de Clerus.

Kunstwerken
Tot het kerkelijk patrimonium behoren, op de eerste plaats, alle kunstwerken van iedere soort uit het verleden, werken die met de grootste zorg bewaard en gekoesterd moeten worden. De werken die niet meer in gebruik zijn moeten op een passende manier worden bewaard in de musea van de Kerk of elders.

Historische documenten
Onder de waardevolle historische objecten verdienen speciale aandacht alle documenten en materialen die refereren aan en getuigen van pastoraal leven en pastorale zorg evenals documenten aangaande rechten en plichten van diocesen, parochies, kerken en andere rechtspersonen in de Kerk. De Kerk zorgt ervoor dat dit historisch patrimonium wordt bewaard in archieven of bibliotheken en overal wordt toevertrouwd aan deskundige beheerders.

Assistentie particuliere kerken
De Commissie verleent assistentie aan particuliere Kerken en bisschoppenconferenties, en ziet samen met dezen, waar het geval zich voordoet, toe op het opzetten van musea, archieven en bibliotheken, en draagt er zorg voor dat het totale artistieke en historische patrimonium van het gehele gebied op juiste wijze verzameld en veiliggesteld wordt en beschikbaar wordt gesteld aan allen die er belang bij hebben.

Bewustmaking
In overleg met de Congregatie voor de Katholieke Vorming en de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, heeft de Commissie de taak ernaar te streven dat het volk Gods zich meer en meer bewust wordt van de noodzaak en het belang het artistieke en historische patrimonium van de Kerk te bewaren.

Prefect congregatie voor clerus
De voorzitter van de Commissie is de kardinaal-prefect van de Congregatie voor de Clerus, bijgestaan door de secretaris van de Commissie. Bovendien heeft de Commissie eigen medewerkers.