De Pauselijke Raad voor de Leken is bevoegd in zaken die zijn voorbehouden aan de Heilige Stoel wat betreft de bevordering en coördinatie van het apostolaat van de leken en, in het algemeen, zaken die het christelijk leven van de leken als zodanig betreffen.

Adviescommissie
De president van deze raad wordt bijgestaan door een adviescommissie van kardinalen en bisschoppen. In die commissie spelen in het bijzonder bepaalde christengelovigen een rol, die op verschillende vlakken actief zijn.

Aansporen leken
De Raad steunt en spoort leken aan om op hun eigen wijze deel te nemen aan het leven en de missie van de Kerk, als individuen of in verenigingen, zodat zij vooral voor hun eigen bijzondere verantwoordelijkheid kunnen staan: de tijdelijke orde doordringen met de geest van het evangelie. Met het begrip leken (van het Griekse laikos, lid van het volk, laos) worden alle christengelovigen bedoeld die niet tot de Clerus behoren.

Catechese, diaconie, liturgie
De Raad bevordert samenwerking tussen leken in catechese, in het liturgische en sacramentele leven, evenals in de werken van barmhartigheid, liefdadigheid en sociale ontwikkeling. De Raad zet zich in voor en organiseert internationale conferenties en andere projecten met betrekking tot het lekenapostolaat.

Lekenverenigingen
Binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid verricht de Raad alle activiteiten met betrekking tot lekenverenigingen van de christengelovigen; de Raad richt internationale verenigingen op en verleent goedkeuring aan hun statuten, zonder daarbij inbreuk te maken op de bevoegdheid van het Staatssecretariaat.