Lambertus Hendricus Perquin (1865-1938) was een dominicaan, priester en oprichter van de Katholieke Radio Omroep.

Opleiding en eerste werkkring
Perquin werd op 15 juli 1865 geboren te Rotterdam als zoon van metselaar Stephanus Perquin en Johanna van Zutphen. Hij volgde zijn gymnasiale opleiding in Nijmegen en trad in 1884 in bij de dominicanen. Hij werd in 1891 priester gewijd. Perquin werd vervolgens kapelaan in Schiedam en later pastoor in Rotterdam. In 1919 werd hij pastoor van de Sint-Dominicusparochie in Amsterdam.

Bisschoppelijk censor
Pastoor Perquin was zeer betrokken bij de emancipatie van de katholieken in Nederland en bij de rol die de media daarbij speelden. Naast zijn werk in het pastoraat zette hij zich vanaf het begin sterk in voor de uitbouw van de katholieke pers. Hij werkte lange tijd als 'bisschoppelijk censor' voor het dagblad De Maasbode, de krant die in 1868 in Rotterdam was opgericht als spreekbuis voor het katholieke volksdeel. Perquin streefde niet alleen de voorlichting van de eigen groep, maar ook de evangelisatie van andersdenkenden na. Hij was de eerste pastoor in Nederland die in zijn eigen kerk ook conferenties voor niet-katholieken organiseerde.

De Bazuin
In 1922 werd Perquin hoofdredacteur van het populair apologetisch weekblad De Bazuin. Ook in deze functie zocht hij ernaar, vanuit trouw aan de katholieke hiërarchie, enerzijds de eenheid binnen de katholieke zuil te versterken, terwijl hij anderzijds de dialoog met hen die niet katholiek waren zocht aan te gaan.

K.R.O.
Nadat in 1924 in Hilversum de eerste radio-omroep (De 'Hilversumsche Draadloze Omroep', H.D.O.) van start was gegaan, zag Perquin nieuwe mogelijkheden om het katholieke woord te verspreiden. Hij richtte een katholiek 'radio comité' op dat de vormgeving van de katholieke zendtijd beoogde. In november 1925 leidde dit alles tot de oprichting van de K.R.O., waarvan Perquin geldt als de geestelijk vader. Hij zette zich vervolgens met succes in voor uitbreiding van de uitzendmogelijkheden voor zijn eigen omroep.

Internationaal Radio Bureau
Perquin vulde zelf ook een aantal rubrieken in de K.R.O.-zendtijd. Zo was hij verantwoordelijk voor de 'Godsdienstige Halfuurtjes' en voor het programma 'Conferenties voor ouden-van-dagen'. In 1928 werd Perquin voorzitter van het Internationaal Katholiek Radio Bureau.

Overlijden
Na een kort ziekbed overleed pastoor Perquin op 4 augustus 1938 in het Sint-Franscisusgasthuis te Rotterdam. Bij zijn uitvaart, die plaatsvond op 8 augustus in de Sint-Dominicuskerk in Amsterdam, bleek dat hij niet alleen in eigen kring werd betreurd. Hij werd begraven op het kloosterkerkhof van het Albertinum te Nijmegen.