Het feest van de Cathedra van de heilige apostel Petrus (Cathedra Petri), ook wel Petrus' Stoel genoemd, wordt jaarlijks gevierd op 22 februari. Deze viering getuigt van de eenheid in de Katholieke Kerk die gegrondvest is op het apostolische gezag van Sint Petrus en zijn opvolgers als hoofden van de Kerk van Rome.

18 januari
Het feest van Cathedra Petri wordt al vanaf de eerste eeuwen gevierd, maar dan op 18 januari. Deze dag herinnerde aan de eerste keer dat Sint Petrus voorging als leider van de christengemeente van Rome. Dat zou gebeurd zijn op een begraafplaats aan de Via Salaria.

Antiochië
Vanaf de 4e eeuw is er ook sprake van een tweede Romeinse feest van Cathedra Petri op 22 februari. Volgens een oud manuscript was dat de gedachtenis aan Petrus' voorgangerschap in Antiochië (Syrië).

Verering van stoel
De centrale plechtigheid van het feest van 18 januari werd in Rome gehouden in een kapel aan de Via Salaria en die van 22 februari in de Vaticaanse basiliek. In beide vieringen werd een stoel (cathedra, καθεδρα = zetel) vereerd die Petrus zou hebben gebruikt wanneer hij optrad als voorzitter van bijeenkomsten van christenen.

Nog naar één feest
Van de twee feesten werd die van 22 februari uiteindelijk de voornaamste. Het feest op 18 januari werd na de liturgische hervormingen van de vorige eeuw afgeschaft.

Fundament van eenheid
De betekenis van Petrus' Stoel is de viering van het opperherderschap van de paus als opvolger van Petrus, de eerste der apostelen. Het petrinische ambt is het fundament van de eenheid van de Katholieke Kerk. In de liturgie van het feest wordt dan ook verscheidene malen herinnerd aan de woorden van Jezus tot de apostel Simon: "Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen" (Mt. 16,18).