'Propaganda Fide' is de oude naam van de pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Het is haar taak om de katholieke missie te leiden en te coördineren.

Propaganda Fide
Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren is voortgekomen uit de in 1599 door paus Clemens VIII opgerichte Sacra Congregatio 'de Propaganda Fide'. Deze kwam op haar beurt voort uit een door Pius V en Gregorius XV in het leven geroepen kardinalencommissie. Deze hield zich bezig met de missie in West- en Oost-Indië, de Italo-Griekse gebieden en behartigde de belangen van de katholieke geestelijken in de protestantse gebieden.

Autoriteit
De Congregatie heeft kerkelijke autoriteit over gebieden waar de Kerk nog jong is of waar nog geen eigen bisschoppelijke hiërarchie is gevestigd. Het betreft nagenoeg heel Afrika, het Verre Oosten, Oceanië (met uitzondering van Australië), en bepaalde regio's in zuidoost-Europa en Amerika.

Onderzoek bevorderen
De Congregatie bevordert onderzoek op het gebied van missietheologie, spiritualiteit en pastoraal werk en suggereert eveneens principes, normen en procedures voor de uitvoering van evangelisatie, die passen bij de behoeften van tijd en plaats.

Deelname gelovigen aan de missie
De Congregatie streeft ernaar de gelovigen ertoe te brengen mee te werken in de missionaire opdracht van de Kerk door hun gebeden en het getuigenis van hun leven, door hun actieve deelname en door hun bijdagen.

Roepingen
De Congregatie neemt stappen om missionaire roepingen te wekken, of dat nu priesterroepingen, religieuze roepingen of lekenroepingen zijn, en brengt advies uit aangaande een passende verdeling van missionarissen.

Opleiding
In de gebieden die ondergeschikt zijn aan de Congregatie, zorgt deze ook voor de opleiding van de seculiere geestelijkheid en van de catechisten, zonder inbreuk te maken op de bevoegdheid van de Congregatie voor de Katholieke Vorming, wat betreft het algemene studieprogramma, noch op de competentie van universiteiten en andere instituten voor hogere studies.

Missiegebieden
Onder de bevoegdheid van de Congregatie vallen de missiegebieden, waarvan de evangelisatie is toevertrouwd aan daarvoor geschikte instituten en sociëteiten en aan particuliere Kerken. Voor deze gebieden gaat de Congregatie over alles betreffende het vestigen en wijzigen van kerkelijke gebieden en over de zorg voor deze Kerken, en voert de overige functies uit die binnen de bevoegdheid van de Congregatie voor de Bisschoppen door deze laatste worden vervuld.

Missionarissen
Met betrekking tot leden van instituten van gewijd leven, of die nu zijn opgericht in de missiegebieden of er slechts werken, is de Congregatie bevoegd in zaken die deze leden betreffen als missionarissen, individueel en collectief. De sociëteiten voor apostolische leven die speciaal voor de missie zijn gesticht vallen onder deze Congregatie.

Pauselijke Missiewerken
Om missionaire samenwerking te bevorderen, mede door een doeltreffende inzameling en evenredige verdeling van subsidies, maakt de Congregatie voornamelijk gebruik van de Pauselijke Missiewerken en met name van de Vereniging voor de Verspreiding van het Geloof, de Vereniging van Sint Petrus Apostel en het Genootschap van het Heilig Kind, evenals de Pauselijke Missionaire Vereniging van Clerici.

Speciaal bureau
De Congregatie beheert middels een speciaal bureau de eigen fondsen en andere hulpbronnen die voor de missie bestemd zijn, met volledige verantwoording aan de Prefectuur voor Economische Zaken van de Heilige Stoel.