Het oudtestamentische boek Sefanja bestaat voornamelijk uit onheils- en heilsorakels van JHWH.

Kleine Profeten
De Hebreeuwse naam Sefanja (?????????) betekent 'JHWH beschermt'. Het boek Sefanja maakt deel uit van de Kleine Profeten, een corpus in het Oude Testament. Volgens het opschrift van dit boek bevat het woorden die JHWH richtte tot de profeet Sefanja.

Juda
Sefanja is een oudere tijdgenoot van Jeremia. Hij trad op in het Zuidrijk Juda ten tijde van koning Josia, tussen de jaren 640 en 620 voor Christus. Hij is de enige profeet van wie een geslachtslijst wordt vermeld. Misschien is de bedoeling hiervan aan te tonen dat Sefanja, ondanks de naam van zijn vader Kusi, die 'Ethiopiër' betekent, toch van zuiver Joodse afkomst was.

Onheil
De boodschap van Sefanja bevat hoofdzakelijk onheilswoorden, zoals aangekondigd in het motto: 'Alles zal Ik van de aardbodem wegvagen' (1,2). Alleen op het einde vinden we woorden van heil en troost (3,9-20). De onheilswoorden overheersen evenwel. Bij Sefanja vinden we geen natuurschoon, geen bloemen, geen bomen, geen gras en geen dauw. Overal is er sprake van onheil: gehuil en gejammer, donker en duisternis, vernieling en vernietiging, kaf dat verstuift en vuur dat verslindt.

Dag van JHWH
De rode draad in zijn profetieën is de 'dag van JHWH', waarover de profeet Amos reeds sprak. Die Dag is nabij is en nadert snel. God zal de zonde, die in wezen hoogmoed is, op verschrikkelijke wijze straffen. Dit thema wordt door Sefanja breed uitgewerkt. JHWH is een 'jaloerse' God (1,18). Hij kan niet anders dan zijn volk, dat ontrouw is en afgoden dient, straffen en vernietigen, en samen met hen heel de aarde met haar bewoners. Alleen voor een Israëls 'rest', die wel nederig is en geestelijk arm, kan Sefanja, na de catastrofe, heil in het vooruitzicht stellen. Vandaar de oproep tot vreugde:
Jubel, dochter van Sion!
Juich, Israël.
Verheug u en wees blij met heel uw hart,
dochter van Jeruzalem! (3,14)

Met dank aan de Katholieke Bijbelstichting (KBS) die de 'Inleiding op het boek Sefanja' (Willibrordvertaling van de Bijbel, uitgave 1995) welwillend ter beschikking heeft gesteld voor verwerking in dit lemma.