De Sint-Christoffelkathedraal is de kathedrale kerk van het bisdom Roermond. De kerk werd rond 1410 gebouwd als parochiekerk ter vervanging van de oude kerk die, door de bouw van noodzakelijke stadswallen buiten de stad was komen te liggen. De kathedraal is gewijd aan Sint Christofoor, de 'Christusdrager'.

Vroege geschiedenis
De eerste nederzetting in het tegenwoordige Roermond was in dat gebied dat tegenwoordig Buitenop wordt genoemd. Rond 1200 begon zich de bebouwing daar snel uit te breiden. Er werd een parochiekerk gebouwd die als patroonheilige Christoffel kreeg. Tot op de dag van vandaag is Christoffel de patroon van Roermond. Strategisch gelegen aan de rivier Roer, werd de stad steeds vaker belaagd door buitenstaanders. Dit was rond 1400 de reden om een stadswal aan te leggen. De oorspronkelijke nederzetting en de daarbij behorende kerk vielen buiten die nieuwe stadswal. Dit was de reden voor de bouw van een nieuwe kerk.

Bouw en vorm
In 1410 werd begonnen met de bouw van die nieuwe kerk, die evenals de eerste kerk werd gewijd aan Christoffel. De kerk is opgetrokken in laatgotische stijl. Oorspronkelijk werd de kerk gebouwd in de vorm van een Grieks kruis met een ingebouwde toren. In de loop van de tijd werd de kerk steeds verder uitgebreid totdat zij haar huidige vorm kreeg: een vijfbeukig schip met ingebouwde toren en een driebeukig hallenkoor.

Ernstige schade
Door haar ligging nabij de oude stadswal en de rivier, werd de kerk verschillende keren gedeeltelijk verwoest. Ook werden zowel kerk als toren verscheidene malen door brand of blikseminslag getroffen. In 1921 werd bij een hevige storm de spits van de toren geblazen. Er werd een veel kleinere spits voor teruggeplaatst. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de kerk heel zwaar beschadigd. Roermond lag lange tijd in de frontlinie en de Duitsers gebruikten de kerktoren als uitkijkpost. Vlak voordat Roermond in op 28 februari 1945 door de Engelsen werd ingenomen, bliezen de Duitsers de toren op, waarna zowel de toren als de kerk zelf als ruïnes achterbleven. De kerk werd volledig gerestaureerd en in 1957 opnieuw gewijd, met een nieuw gouden Christoffelbeeld op de torenspits. In 1992 werd de kerk ernstig beschadigd bij een aardbeving.

Bisschopskerk
De kerk is sinds 1661 bisschopskerk, ter vervanging van de Heilige-Geestkerk die te klein geworden was. Bijzonder van het bisdom Roermond is dat het, omdat het suffragaan was aan het aartsbisdom Mechelen, gedurende de periode na de Reformatie bleef bestaan, totdat het op last van de Franse bezetting (1795-1813) in 1801 werd opgeheven, om pas weer na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 te worden hersteld. Meteen daarna herkreeg de Christoffel weer de status van kathedraal.

Interieur
De kerk beschikt over een aantal bijzondere beelden, schilderijen en liturgisch vaatwerk, die van grote cultuurhistorische waarde zijn. Vermeldenswaard zijn de twee zijaltaren met links naast het hoofdaltaar het sacramentsaltaar (1593) en rechts het Maria-altaar (uit 1890, vervaardigd in het atelier van Pierre Cuypers). Opvallend tussen alle historische voorwerpen is het moderne hoofdaltaar, dat samen met de bisschopszetel, zeven kandelaren, het processiekruis, zes koorstoelen en een lezenaar in 1961 is vervaardigd in de kunstwerkplaats van Brom in Utrecht. Het oudste kunstwerk is het 15e-eeuwse gaffelkruis of Dalheimerkruis. Opvallend zijn ook de barokke preekstoel en vijf biechtstoelen uit de achttiende eeuw, een tabernakel, koorbanken, communiebanken en een doopvont, alsmede enkele monumentale devotiealtaren. De kathedraal telt circa 80 grafstenen en diverse grafmonumenten. De kathedraal beschikt over een orgel uit 1953 (van de firma Verschueren uit Heythuysen).

Bisschoppenkapel
Ten noorden van de toren van de kathedraal bevindt zich de zogenoemde bischoppenkapel. Hier zijn geschilderde portretten te zien van alle bisschoppen van Roermond, van zowel het eerste als het tweede bisdom. Ook hangen hier, in brons aan de muur, of in gebrandschilderd raam, alle wapens van deze bisschoppen. In deze kapel bevindt zich ook een beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen, patrones van het bisdom Roermond.