Suspensie betekent schorsing. Het betreft een kerkelijke straf die alleen toepasbaar is op geestelijken.

Gericht op bekering
De suspensie is een schorsing of een dienstontheffing en betreft alleen clerici. Deze kerkelijke straf raakt in tegenstelling tot excommunicatie het ontvangen van de sacramenten niet. Een clericus wordt door suspensie van diensten of handelingen voor de gemeenschap ontheven. Zij heeft alleen een 'genezend' karakter en is gericht op de berouwvolle bekering van de gestrafte.

Macht
De suspensie betreft als verbod de geoorloofdheid van handelingen, niet hun geldigheid, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien. De suspensie verbiedt alle dan wel sommige handelingen van wijdingsmacht, bestuursmacht en de uitoefening van alle dan wel sommigen rechten of taken die aan een ambt verbonden zijn.