De evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas worden kortweg de 'Synoptici' genoemd omdat hun evangeliën zoveel overeenkomsten vertonen, dat ze ter vergelijking kunnen worden geplaatst in een kolommenoverzicht: een zogeheten 'synopsis'.

Goede boodschap
Het woord 'evangelie' is Grieks, en betekent 'goede of blijde boodschap' . In het Nieuwe Testament gaat het om het Evangelie van Jezus Christus. Hij verkondigde de 'goede boodschap' dat het Rijk Gods nabij is.

Vier evangeliën
De blijde boodschap werd aanvankelijk alleen mondeling doorgegeven. In de loop van de tweede eeuw is 'evangelie' ook de aanduiding geworden van een boek dat een schets geeft van de heilsbetekenis van Jezus' levensloop en daarbij bijzondere nadruk legt op zijn lijden en dood. Omdat er toen reeds vele geschriften van dat type in omloop waren, werd het woord 'evangelie' in het vervolg ook in het meervoud gebruikt. Het Nieuwe Testament telt vier evangeliën: het Matteüsevangelie, Marcusevangelie, Lucasevangelie en Johannesevangelie.

Drie evangelisten
De evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas vertonen zoveel overeenkomsten in stof, ordening en vorm, dat ze ter vergelijking in kolommen naast elkaar kunnen worden geplaatst. Een 'kolommenoverzicht' van de evangeliën wordt met een Grieks woord een 'synopsis' genoemd. Vandaar dat de geschriften van Matteüs, Marcus en Lucas vaak als de 'synoptische evangeliën' worden aangeduid. De evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas zélf worden ook wel kortweg de 'Synoptici' genoemd.

Met dank aan de Katholieke Bijbelstichting (KBS) te Den Bosch.