Paus Franciscus besloot in de zomer van 2015 elke eerste dag van de maand september voortaan voor de gehele katholieke Kerk te bestemmen tot speciale gebedsdag voor het milieu. Deze dag heet in het Italiaans: Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato (‘Mondiale Dag van Gebed voor de Zorg van de Schepping’).

De paus maakte zijn besluit wereldkundig in een brief (gedateerd op 6 augustus 2015) aan kardinaal Peter Turkson, president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, en aan kardinaal Kurt Koch, president van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid. Daarin zegt Franciscus dat hij met de instelling van deze jaarlijkse gebedsdag gehoor heeft gegeven aan het voorstel van de Byzantijns-orthodoxe metropoliet Johannes van Pergamon, een representant van oecumenisch patriarch Bartholomaios I van Constantinopel.

De instelling van de Mondiale Dag van Gebed voor de Zorg van de Schepping vloeit voort uit de publicatie van Franciscus’ encycliek Laudato si’ (juni 2015), geheel gewijd aan ecologie. Dit document kwam tot stand mede dankzij de inzichten van Bartholomaios, die vanwege zijn voortdurende aandacht voor het milieu de ‘Groene Patriarch’ wordt genoemd.

Met de instelling van de Mondiale Dag van Gebed voor de Zorg van de Schepping heeft paus Franciscus zich willen aansluiten bij de Orthodoxe Kerk. Op 1 september 1992 werd voor het eerst de panorthodoxe Gebedsdag voor de Bescherming van de Schepping gehouden. 1 september is de eerste dag van het orthodox kerkelijk jaar.

Het voornemen om de eerste dag van het orthodox kerkelijk jaar te bestemmen tot kerkelijke gebedsdag voor de schepping is afkomstig van oecumenisch patriarch Dimitrios, hoofd van de kerk van Constantinopel van 1972 tot zijn dood op 2 oktober 1991. Dimitros, die in 1989 de eerste ecologische encycliek uitbracht, gaf in datzelfde jaar blijk van dit voornemen. Hij ging daarmee in op een idee dat was geopperd tijdens een sessie van het netwerk Religie & Natuurbehoud van het Wereldnatuurfonds (WWF) in 1988. Dat idee was om een jaarlijkse Dag voor de Schepping in te stellen.

Paus Franciscus in zijn brief aan de kardinalen Turkson en Koch: “De jaarlijkse Mondiale Dag van Gebed voor de Zorg van de Schepping biedt individuele gelovigen en gemeenschappen een passende gelegenheid tot herbevestiging van hun persoonlijke roeping om rentmeesters van de schepping te zijn, om God te danken voor het wonderlijke werk dat Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd, en om zijn hulp in te roepen bij de bescherming van de schepping en om hem te smeken om vergiffenis voor de zonden tegen de wereld waarin wij leven.”

Franciscus vervolgt: “De viering van deze Dag op dezelfde datum als de Orthodoxe Kerk biedt een waardevolle gelegenheid om te getuigen van onze groeiende communio met onze orthodoxe broeders en zusters. Wij leven in een tijd waarin alle christenen zich gesteld zien voor dezelfde beslissende uitdagingen. Wij moeten daaraan gezamenlijk het hoofd bieden teneinde geloofwaardiger en doeltreffender te zijn. Ik hoop dat op een of andere wijze ook andere Kerken en kerkelijke Gemeenschappen bij deze Dag worden betrokken en dat hij gevierd wordt in vereniging met soortgelijke initiatieven van de Wereldraad van Kerken.”