In katholiek Nederland heet de zondag rond 7 november Willibrordzondag. Tijdens vieringen die dag wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen.

Oecumene
Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van Sint Willibrord (7 november) in rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede aandacht gevraagd voor oecumene en evangelisatie.

Vereniging
Willibrordzondag wordt inhoudelijk voorbereid door de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO), voorheen Willbrordvereniging. De KVO kiest elk jaar een thema voor deze dag.

Collecte
Op deze zondag vindt onder meer een bisschoppelijke collecte plaats, in het leven geroepen om het werk van de KVO financieel mogelijk te maken.

Apostel der Friezen
De naam 'Willibrordzondag' is gekozen vanwege het feit dat Willibrord een van de voornaamste grondleggers is van het Nederlandse christendom. Nederlandse katholieken vereren 'de Apostel der Friezen' als hun hemelse schutspatroon en Nederlandse protestanten gedenken hem als hun vader in het geloof.