De Zaligsprekingen staan in de Bergrede van Jezus Christus. Jezus zegt wie zich in de ogen van God gelukkig mogen prijzen.

Rijk Gods

De Zaligsprekingen vormen het begin van de Bergrede, de redevoering van Jezus zoals die staat opgetekend in het MatteĆ¼s-evangelie (5, 1-16). Met negen zaligsprekingen zet Jezus de toon van zijn Evangelie, de komst van het Rijk Gods. Hij prijst de mensen gelukkig die vanuit werelds perspectief juist tot de onfortuinlijken gerekend worden.

Gelukkig

Het woord 'zaligspreking' wijst op de oude Nederlandse vertaling van het Griekse woord makarios. Tegenwoordig wordt dat vertaald met 'gelukkig'. Hieronder de Zaligsprekingen volgens de Willibrordvertaling van 1978.

  • "Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
  • Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
  • Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
  • Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  • Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  • Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
  • Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  • Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
  • Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beschimpt om Mijnentwil: verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."