De tientallen discipelen van Jezus werden gekozen om Hem en de Twaalf Apostelen te vergezellen bij de prediking van het Evangelie. Omdat het merendeel van hen Jezus de rug had toegekeerd, werden zij na de Hemelvaart vervangen door anderen. Samen vormden zij het college van de Zeventig Discipelen. Zij legden de basis van de eerste christengemeenschappen. In de Orthodoxe Kerk worden zij allen als heiligen vereerd.

Twee aan twee

In het Lucas-evangelie (10,1-24) staat dat Jezus 72 – sommige tekstvarianten zeggen 70 – discipelen aanwees. Deze stuurde hij twee aan twee op pad om de Blijde Boodschap te verkondigen: de doorbraak van het Rijk Gods. Zij waren het die de komst van Jezus en zijn Twaalf Apostelen naar de diverse plaatsen voorbereidden.

Afgehaakt

Vele van de oorspronkelijke leden van het college van de 70 (72) discipelen waren geschokt nadat Jezus zichzelf in de synagoge in Kafarnaüm het Levende Brood had genoemd (Johannes-evangelie 6, 35-58). Zij ergerden zich aan Jezus. En toen Hij hun zei dat zij niet in staat waren te geloven tenzij God de Vader hen daartoe had uitverkoren, haakten vele van hen af. Zij keerden Hem de rug toe en trokken niet langer met Hem mee (Joh 6, 66-67). Hierop vroeg Jezus aan de Twaalf of ook zij wilden vertrekken. Daarop antwoordde Simon Petrus: ‘Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven’ (6, 68).

Heilige plaatsvervangers

Het aantal discipelen bleef dalen en ook een van de Twaalf verraadde hem. Na de Hemelvaart van Jezus werd de plaats van de verrader Judas Iskariot ingenomen door Matthias. Volgens de orthodoxe traditie namen anderen de plaats in van de afgehaakte discipelen, zodat het getal weer op 70 of 72 kwam. 

Apostelen

In de Orthodoxe Kerk hebben de 70 of 72 discipelen de eretitel apostel gekregen. De gezamenlijke gedachtenis van de ‘Zeventig Apostelen’ vindt plaats op 4 januari. Daarnaast worden zij gedurende het kerkelijk jaar ook apart herdacht.

Canon

In het Westen was het Sint Hippolytus van Rome († 235) die een lijst van Zeventig Discipelen had opgesteld. Maar aan de authenticiteit van deze namenlijst werd getwijfeld. Sint Dorotheus († 362), bisschop van Tyrus, wordt in de Byzantijnse traditie beschouwd als degene die alle namen van de Zeventig had achterhaald. Toch bleek Dorotheus bij nader inzien fouten te hebben gemaakt. Zo zou hij vier discipelen dubbel hebben genoemd, andere namen hebben weggelaten en sommige apostaten op de lijst hebben gezet. Sint Dimitri, Russisch-orthodox aartsbisschop van Rostov (†1709) trachtte de vergissingen van Sint Dorotheus te herstellen door intensieve studie van de Heilige Schift en de Kerkvaders. Zijn canon van de Zeventig Apostelen wordt in de Orthodoxe Kerk breed aanvaard. Dit is zijn lijst (aangevuld met twee anderen om het getal op 72 te krijgen):

 1. Jacobus de Broeder des Heren
 2. Marcus de Evangelist
 3. Lucas de Evangelist
 4. Kleopas
 5. Symeon, zoon van Kleopas
 6. Barnabas
 7. Justus
 8. Thaddeus
 9. Ananias
 10. Stefanus de Aartsdiaken
 11. Filippus
 12. Prochorus
 13. Nicanor
 14. Timon,
 15. Parmenas
 16. Timotheus
 17. Titus
 18. Filemon
 19. Onesimus
 20. Epafras
 21. Archippus
 22. Silas
 23. Silvanus
 24. Crescens
 25. Crispus
 26. Epenetus
 27. Andronicus
 28. Stachys
 29. Amplias
 30. Urban
 31. Narcissus
 32. Apelles
 33. Aristobulus
 34. Herodion
 35. Agabus
 36. Rurus
 37. Asyncritus
 38. Phlegon
 39. Hermes
 40. Patrobus
 41. Hermas
 42. Linus
 43. Gaius
 44. Philologus
 45. Lucius
 46. Jason
 47. Sosipater
 48. Olympas
 49. Tertius
 50. Erastus
 51. Quartus
 52. Euodias
 53. Onesiphorus
 54. Clement
 55. Sosthenes
 56. Apollos
 57. Tychicus
 58. Epaphroditus
 59. Carpus
 60. Quadratus
 61. Marcus Johannes
 62. Zenas
 63. Aristarchus
 64. Pudens
 65. Trophimus
 66. Marcus
 67. Artemas
 68. Aquila
 69. Fortunatus
 70. Achaicus
 71. Dionysius de Areopagiet
 72. Simeon Niger