Ierse synode

Dublin, 18 juni 2022 - In de Katholieke Kerk in Ierland bestaat onder de gelovigen een grote wens naar vernieuwing. Zo blijkt uit een enqûete in het kader van de ‘synode over synodaliteit’ dat maar liefst 96 procent van de ondervraagde katholieken in Ierland voorstander is van de sacramentele ambtswijding van vrouwen. 

In de 26 Ierse rooms-katholieke diocesen werden de gelovigen gevraagd naar hun mening over kerkelijke aangelegenheden. Dat gebeurde nadat paus Franciscus alle diocesane bisschoppen van de wereldkerk hiertoe had opgeroepen. 

The Irish Times heeft de rapporten die de Ierse bisdommen op basis van de enquêteresultaten opstelden ingezien. Daaruit komt naar voren dat een overweldigende meerderheid van de gelovigen wil dat vrouwen niet langer worden uitgesloten van de diaken- en priesterwijding. 

Een ander resultaat is dat 85 procent van de respondenten het niet eens is met de kerkelijke leer die ervoor zorgt dat LHBTIQ+’ers in de kerk worden gemarginaliseerd. 

Meer dan tweederde van de ondervraagde Ieren wil meer inspraak van lekengelovigen in de kerkelijke besluitvorming. Een meerderheid stemde ook voor de afschaffing van het verplichte priestercelibaat en voor de inclusie van hertrouwde gescheiden. Verder willen de Ierse katholieken dat er in de parochies beter en vooral korter wordt gepreekt. 

Volgens The Irish Times hebben tienduizenden katholieken in Ierland deelgenomen aan de diocesane fase van het wereldwijde synodale proces. 

Ierland, dat ooit zeer traditioneel katholiek was, is in een diepe crisis gestort door talrijke onthullingen van kindermisbruik. De Ierse bisschoppen zeggen zich bewust te zijn van “een roep om transparantie en verantwoordingsplicht in de kerk”. In 2025 zal er daarom in Ierland een nationale synode plaatsvinden. 

Spaanse katholieken willen een inclusievere kerk (11 juni 2022)

Katholieke vrouwen in Nederland willen vrouw als priester (9 juni 2022)

Nederlandse bisdommen publiceren rapporten synodaliteit (4 juni 2022)