PAUS: 2025 WORDT HEILIG JAAR 

Paus Franciscus heeft gisteren op Hemelvaartsdag het jaar 2025 officieel uitgeroepen tot een Heilig Jaar, ook wel Jubeljaar genoemd.  De laatste keer dat dit gebeurde was in 2015. Toen stond Barmhartigheid centraal. Nu is het thema: De hoop wordt niet beschaamd (Romeinen 5:5). 

Franciscus spoorde christenen aan om “zangers van hoop te worden in een egoïstische wereld”. Franciscus: “Hoop is nodig voor Gods schepping, ernstig beschadigd en verminkt door menselijk egoïsme. De droom van een broederlijke wereld lijkt in een wereld van oorlog en armoede een illusie. Hoop is nodig voor volkeren en naties die angstig en bang naar de toekomst kijken. Hoop gaat gepaard met moed, troost, nabijheid en zorg.”  

Bul van indictie 

De afkondiging vond plaats in een voorportaal van de Sint-Pieter. De zogenoemde ‘bul van indictie’ werd, in aanwezigheid van de paus, voorgelezen door bisschop Leonardo Sapienza. Dat deed hij vlakbij het voorportaal van de Sint-Pieter, vlakbij de -nu nog- dichtgemetselde Heilige Deur.  

 In de Katholieke Kerk is een Jubeljaar of Heilig Jaar een bijzondere periode die door een paus wordt afgekondigd om de gelovigen extra te laten profiteren van de geestelijke rijkdom van de kerk. Centraal staat de verzoening tussen mensen onderling en van de mens met God. Centrum van een Heilig Jaar is Rome. Bij aanvang van een jubeljaar worden de dichtgemetselde ‘heilige deuren’ van de Romeinse belangrijkste kerken geopend. Dat zijn de Sint-Pieter, de Sint Paulus buiten de Muren, de Santa Maria-Maggiore en de Sint Jan van Latheranen. Uit heel de wereld pelgrimeren de gelovigen naar de Eeuwige Stad om er de graven van de apostelen te bezoeken. 

Nieuwe kans 

Het katholieke gebruik om jubeljaren af te kondigen is overgenomen uit het Oude Testament De Israëlieten vierden om de vijftig jaar een jubeljaar. Daarbij kregen families die hun eigendommen hadden verloren of hun persoonlijke vrijheid, een nieuwe kans. Doel was om de gelijkheid tussen alle kinderen van Israël te herstellen. De bescherming van de zwakkeren gold daarbij als voorwaarde voor gerechtigheid en vrede. 

 
Het Hebreeuwse woord yobhel, waar ‘jubel’ vandaan komt, zou verwijzen naar een blaasinstrument, mogelijk een ramshoorn. Dit verwijst naar de klanken van bazuinen waarmee een Israëlitisch jubeljaar begon.   

Eerste Heilig Jaar 


Het eerste katholieke jubeljaar vond plaats in 1300 en was een initiatief van paus Bonifacius VIII. De reden voor de instelling van een Heilig Jaar was de grote hoeveelheid ellende die de christenheid te verduren had, zoals oorlogen en de pestepidemie. Velen verlangden naar goddelijke vertroosting en Bonifacius speelde daarop in. Hij riep de christenen op massaal naar Rome te pelgrimeren, waar zij na het bidden bij de graven van de apostelen de pauselijke zegen in ontvangst konden nemen en een aflaat konden verdienen.    

Het laatste Jubeljaar was in 2016. Dit “Jubeljaar van Barmhartigheid” duurde van 8 december 2015 (hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis) tot 20 november 2016 (hoogfeest Christus Koning en 50ste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie).