Eerste zondag van de veertigdagentijd (a)
Pastoor-deken René Wilmink
Sint-Joriskerk, Eindhoven

Lezingen:
Genesis 2, 7-9; 3, 1-7
Romeinen, 5, 12-19 of 12. 17-19
Matteüs 4, 1-11

Spanningsveld goed en kwaad
Waar gaat ons hart naar uit? Hier in de kerk zijn we rond het altaar bijeen en daar is een reden voor: wij willen Christus vieren en ons naar Hem toekeren. Die weg van toekeer naar Christus vraagt om telkens weer te herbronnen, want ons leven kent doorlopend vele vormen van beproeving. Waar komen ze vandaan? Is er een aanwijzing te vinden in de Openbaring, de Bijbel? In de Schrift vinden we voortdurend één boosdoener verbeeld, die maakt dat Israël los komt te staan van het Verbond met God: het is de tegenstander van God: de boze. Die boze wil op gelijk niveau, of liever, nog boven God komen te staan. 
 

God commanderen
Alle drie verleidingen (beproevingen/ “temptations”) komen van de Beproever, de Boze. Een realiteit die we echter niet graag bespreken…. De duivel gaat boven Jezus staan met commando’s, opdrachten waarmee Hij Jezus in feite voor de gek houdt “als U de Zoon van God bent…..” 
 

Jezus is niet gekomen om opdrachten van de verleider uit te voeren, maar zich in de onlosmakelijke trouw aan de Vader ook te verhouden tot de verleider met de drie hoofdverleidingen. Jezus is gekomen om de wil van Vader te doen. Daar wijkt Hij niet vanaf. Zijn totale beschikbaarheid, het dienaar willen zijn is de route waardoor Hij de oude mens redt van de dood.

Afwijzing en totale omarming
De laatste beproeving eindigt met Jezus’ radicale afwijzing van de verleider: “ga weg Satan!” en met totale toekeer naar het eerste gebod van de decaloog: Gods commando aan ons: de Heer uw God zult gij aan aanbidden en Hem alleen dienen”. Zo is Jezus de eerste, de nieuwe Adam die als onze plaatsvervanger dáár radicaal het eerste gebod omarmt, opdat wij zouden volgen. Deze veertigdagentijd geeft de Heer ons de excellente gelegenheid midden in onze verzwakte positie – persoonlijk els als geheel van het Volk van God – mét Jezus wederom de liefde voor God en de naaste te omarmen. De twee belangrijkste geboden die door Jezus tot één gebod zijn samengevoegd vormt onze altijd weer nieuwe uitdaging!