De Congregatie voor de Bisschoppen (1967-2022) hield zich bezig met de bisdommen in de Latijnse Kerk. Namens de paus tekende zij voor de benoeming van de bisschoppen volgens de Latijnse Ritus. Deze congregatie werd door paus Franciscus opgeheven en op 5 juni 2022 vervangen door het Dicasterie voor de Bisschoppen.

Particuliere Kerken
De Congregatie voor de Bisschoppen onderzocht wat behoort bij de vestiging van en de zorg voor de Particuliere Kerken. Dat zijn op de eerste plaats de bisdommen (diocesen), maar ook de kerkelijke territoria waar nog geen eigen hiërarchie gevestigd is, zoals de apostolische vicariaten, de apostolische prefecturen en de apostolische administraties. Wat betreft dit laatste werd geen inbreuk gemaakt op de bevoegdheid van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

Opsplitsing, fusie of opheffing bisdommen
Deze Congregatie behandelde alles inzake de inrichting, de opsplitsing, de vereniging, de opheffing en andere wijzigingen in Particuliere Kerken en de groepering daarvan. De Congregatie richt ook militaire ordinariaten op voor de pastorale zorg van de strijdkrachten.

Bisschopsbenoemingen
In de Katholieke Kerk worden bisschoppen door de paus benoemd. Alles wat tot een bisschopsbenoeming leidt was de verantwoordelijkheid van de Congregatie en vanaf 5 juni 2022 het Dicasterie voor de Bisschoppen.

Zaken met burgerregeringen
Als er zaken moesten worden gedaan met burgerregeringen, of het nu ging om het oprichten of het wijzigen van particuliere Kerken en hun groepering of om de zorg voor deze Kerken, moest deze Congregatie eerst overleggen met de Sectie voor de Relaties met Staten van het Staatssecretariaat.

Apostolische visitatie
De Congregatie legde zich ook toe op zaken die betrekking hebben op de correcte uitoefening van de pastorale functie van bisschoppen, door hun iedere vorm van assistentie te verlenen. Bij crises in bisdommen kon zij besluiten tot een apostolische visitatie. Namens de Congregatie werd dan ter plekke een onderzoek door de zogeheten Apostolische Visitator ingesteld. De resultaten van dit onderzoek werden aan de paus voorgelegd. Ook werd hem geadviseerd welke acties ondernomen moeten worden.

Ad limina
De Congregatie hield zich ook bezig met de Ad-liminabezoeken. Ze bestudeerde de vijfjaarlijkse rapporten die de bisschoppen bij haar indienen. De Congregatie stond ten dienste van de bisschoppen die naar Rome komen, vooral om ervoor te zorgen dat passende regelingen worden getroffen voor de ontmoeting met de paus en voor andere ontmoetingen en bedevaarten. Als het bezoek ten einde was, deelde de Congregatie de diocesane bisschoppen schriftelijk mee wat de conclusies aangaande hun diocees waren.

Concilies
De Congregatie behandelde zaken met betrekking tot de viering van bijzondere concilies, evenals het oprichten van bisschoppenconferenties en de goedkeuring van hun statuten.

Opgeheven
Paus Franciscus besloot tot een hervorming van de Romeinse Curie, waarbij er een omvangrijke herstructurering van de organisaties plaatsvond. De nieuwe structuur van de Curie staat beschreven in de apostolische constitutie Praedicate evangelium, die op 5 juni 2022 van kracht ging. Daardoor werden alle congregaties en pauselijke raden opgeheven en omgezet in departementen die alle de naam 'dicasterie' kregen.