Congregatie voor de Clerus

De Congregatie voor de Clerus houdt zich bezig met de zorg voor de priesters en diakens van de seculiere clerus in de wereldkerk. Zij bevordert de voortdurende vorming van de clerici.

Paulus VI
De Congregatie voor de Clerus werd opgericht in 1967 door paus Paulus VI. Zij is de voortzetting van het in 1564 door Pius IV in het leven geroepen Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, een congregatie van kardinalen die zich bezighielden met de interpretatie en de uitvoering van de besluiten van het Concilie van Trente (1545-1563).

Wereldgeestelijken
De Congregatie voor de Clerus onderzoekt op de eerste plaats kwesties die te maken hebben met de kwaliteit van het pastorale dienstwerk van de wereldgeestelijken: de diakens en priesters die onder het gezag van hun diocesane bisschop vallen. In deze zaken biedt de Congregatie assistentie aan de diocesane bisschoppen, in wiens naam de seculiere clerici optreden.

Catechese
De Congregatie heeft verder tot taak de godsdienstige opvoeding van de christengelovigen van alle leeftijden en maatschappelijke rangen te bevorderen. Er wordt veel aandacht besteed aan goede catechetische vorming en, met toestemming van de Congregatie voor de Geloofsleer, verstrekt deze Congregatie de vereiste goedkeuring van de Heilige Stoel voor catechismussen en andere geschriften die betrekking hebben op catechetische instructie. De Congregatie is beschikbaar voor catechetische bureaus en internationale initiatieven op het gebied van godsdienstonderwijs, coördineert hun activiteiten en verleent waar nodig assistentie.

Leven van clerici
De Congregatie is bevoegd wat betreft het leven, het gedrag, de rechten en de plichten van de clerus. De Congregatie bevordert de voortdurende vorming van de clerus, in het bijzonder wat betreft hun heiliging en het doeltreffend uitoefenen van hun pastorale dienswerk, bovenal in de passende verkondiging van Gods Woord. Zij gaat over alles wat te doen heeft met de clericale staat als zodanig, met betrekking tot alle clerici, waaronder ook de regulieren, in overleg met de betrokken dicasterieën, indien vereist.

Bisdommen en parochies
De Congregatie behandelt gevallen die volgens het kerkelijk recht onder de bevoegdheid van de Heilige Stoel vallen:

  1. de zaken betreffende priesterraden, consultorencolleges, kanunnikenkapittels, pastorale raden, parochies, kerken en heiligdommen of zaken betreffende verenigingen van clerici of kerkelijke archieven en bescheiden;
  2. de zaken betreffende Misverplichtingen, vrome wilsbeschikkingen in het algemeen en vrome stichtingen.

Kerkelijke goederen
De Congregatie voert alles uit wat toekomt aan de Heilige Stoel met betrekking tot de regeling van kerkelijke goederen, en in het bijzonder het juiste beheer ervan;

Levensonderhoud clerus
De Congregatie verleent de noodzakelijke toestemming en goedkeuring en ziet er verder op toe dat er ernstig wordt nagedacht over het levensonderhoud en de sociale zekerheid van de clerus.