De Geloofsbelijdenis van het Concilie van Nicea is een van de voornaamste geloofsdefinities van de antieke kerk.

De vaders van het Oecumenisch Concilie van Nicea (325) veroordeelden de leer van Arius (zie Arianisme) en stelden als reactie de onderstaande geloofsbelijdenis op. Op het Oecumenisch Concilie van Constantinopel van 381 werd deze tekst enigszins gewijzigd en aangevuld. Het Credo dat gezongen wordt in de Heilige Mis is die aangepaste Geloofsbelijdenis. 

Griekse tekst:

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν·

καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ, τοὐτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ, τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. 

Latijnse tekst:

Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem, omnium visibilium et invisibilium factorem. Et in unum Dominum nostrum Iesum Christum Filium Dei, natum ex Patre unigenitum, hoc est de substantia Patris, Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum de Deo vero, non factum, unius substantiae cum Patre, per quem omnia facta sunt, quae in caelo et in terra, qui propter nostram salutem descendit, incarnatus est et homo factus est et passus est, et resurrexit tertia die, et ascendit in caelos, venturus iudicare vivos et mortuos. Et in Spiritum Sanctum.

Nederlandse vertaling:

"Wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in onze ene Heer Jezus Christus, de Zoon van God, (verwekt) geboren als Eniggeborene uit de Vader, dat is uit het wezen (substantie) van de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, één in wezen (substantie) met de Vader, door wie alles geworden is, zowel in de hemel als op aarde, die omwille van ons heil is afgedaald, vlees is geworden, mens is geworden, geleden heeft en op de derde dag verrezen is, die komen zal om te oordelen levenden en doden. En in de Heilige Geest."Bron: Denzinger 1991, pp. 62-64