De Kerk viert op 25 maart, negen maanden vóór Kerstmis, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt. Vandaar dat het hoogfeest ook wel Maria Boodschap wordt genoemd.

Annunciatie

Maria Boodschap is de naam voor het hoogfeest van de Aankondiging des Heren, ook de Annunciatie genoemd. Het Lucas-evangelie is het enige boek van het Nieuwe Testament dat van de annunciatie door de aartsengel Gabriël melding maakt (1,26-38; Willibrordvertaling 1975):

In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!’ Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’ Maria echter sprak tot de engel: ‘Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?’ Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.’ Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.’ En de engel ging van haar heen.

Negen maanden

Maria Boodschap wordt zowel in de Latijnse als de Griekse ritussen op 25 maart gevierd. Deze datum hangt samen met de datum van Kerstmis, het hoogfeest van de Geboorde des Heren, op 25 december. Het duurt immers gemiddeld negen maanden voordat een menselijke vrucht gebaard wordt. Het moment van Christus' verwekking – of plechtstatig: ontvangenis – heeft de Traditie laten samenvallen met de verschijning van de aartsengel Gabriël aan de Maagd Maria.

Mariaal geworden

De gedachtenis van de Annunciatie werd in Constantinopel een Mariafeest. In de achtste eeuw kreeg het ook in Rome een sterk Mariaal karakter. Na de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie werd bepaald dat 25 maart op de eerste plaats een Christusfeest is en pas in tweede instantie een Mariafeest.

Begin van de verlossing

Het Missaal en het Getijdenboek van de huidige Romeinse Ritus leiden het feest als volgt in. Op deze dag vieren wij het begin van onze verlossing, de vervulling van het profetische woord zoals dit in het evangelie wordt vermeld: 'Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen' (Mt.1,23), de intrede van Christus in deze wereld: 'Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid...Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen'(Heb.10,5-7).

Maagdelijke Ontvangenis

Het is de vaste overtuiging van orthodoxe christenen dat Maria niet door een man is bevrucht maar door de Heilige Geest. Dit dogma staat bekend als de Maagdelijke Ontvangenis.

Ongeboren leven

Vooral in een tijd dat de Kerk opkomt voor het ongeboren menselijk leven, is Maria Boodschap tegenwoordig ook een getuigenis van de waardigheid van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood. Er wordt immers verkondigd dat de Zoon van God al bij de Annunciatie zijn intrede in de wereld deed. De Incarnatie begint dus bij Christus' ontvangenis en niet pas bij zijn geboorte.

Nazareth

In Nazareth wordt Maria Boodschap luisterrijk gevierd in de Kerk van de Annunciatie (ook wel Verkondigingsbasiliek genoemd). Dit heiligdom is gebouwd op de fundamenten van kerken uit de Byzantijnse tijd en de kruisvaardersperiode. Volgens de overlevering kreeg Maria op die plek de verschijning van Gabriël.

Veertigdagentijd

Het hoogfeest van Maria Boodschap valt vaak in de Veertigdagentijd. Het vasten moet echter in dat geval onderbroken worden. Mocht 25 maart op een zondag van de Veertigdagentijd vallen, dan wordt het hoogfeest verschoven naar maandag 26 maart.