Het is de taak van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen zich, door passende initiatieven en activiteiten, te wijden aan oecumenisch werk en zo bij te dragen aan het herstel van de eenheid onder de christenen.

Praktijk oecumene
De Raad ziet erop toe dat de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie die relevant zijn voor de oecumene in praktijk worden gebracht. De Raad houdt zich ook bezig met de juiste interpretatie van de principes van de oecumene en eist dat ze uitgevoerd worden. De Raad stimuleert, verenigt en co├Ârdineert nationale en internationale katholieke organisaties die de christelijke eenheid bevorderen en houdt toezicht op hun ondernemingen.

Dialoog
Na voorafgaand overleg met de Heilige Vader onderhoudt de Raad relaties met christenen van Kerken en kerkelijke gemeenschappen die nog niet in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk zijn, en organiseert vooral dialoog en ontmoetingen om eenheid met hen te bevorderen, met de hulp van rechtzinnige theologische deskundigen. Zo vaak het opportuun lijkt, vaardigt de Raad katholieke waarnemers af naar christelijke ontmoetingen en nodigt waarnemers van andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen uit voor katholieke ontmoetingen.

Congregatie voor de Geloofsleer
Aangezien de Raad dikwijls te maken heeft met zaken die wezenlijk verband houden met geloofszaken, wordt nauw samengewerkt met de Congregatie voor de Geloofsleer, in het bijzonder als er verklaringen en publieke documenten moeten worden uitgegeven.

Oosterse Kerken
Bij het behandelen van belangrijke zaken met betrekking tot de afgescheiden Oosterse Kerken moet de Raad eerst de Congregatie voor de Oosterse Kerken raadplegen.

Commissie voor relatie met de joden
De Raad heeft een Commissie om zaken betreffende de joden vanuit een religieus perspectief te bestuderen en te behandelen: de Commissie voor Religieuze Relaties met de Joden. De voorzitter van de Raad is tevens voorzitter van deze Commissie.