De sedisvacatio is de toestand of tijdsduur dat de Heilige Stoel of een bisschoppelijke zetel onbezet is.

College van kardinalen
De Latijnse begrippen Sedisvacatio en Sede Vacante ('als de zetel leeg is') duiden in de Rooms-Katholieke Kerk het Interregnum aan. Bedoeld is de periode waarin de Zetel van Sint Petrus onbezet is. De paus, die de Bisschop van Rome is, bezet deze Heilige Stoel. De Sedisvacatio ontstaat alleen als een paus overlijdt of zijn ambt in alle vrijheid neerlegt. Vanaf dat moment neemt het College van Kardinalen het bestuur van de Kerk en van Vaticaanstad waar. De pauselijke macht gaat echter niet op het college over, maar is tijdelijk 'in ruste'.

Lopende zaken
Alleen de lopende zaken en de zaken die geen uitstel dulden mogen door de kardinalen worden behandeld. Enkel in geval van hoge nood kan het college op sommige gebieden decreten uitvaardigen. Deze gelden in beginsel slechts voor de duur van de sedisvacatio, al kan een nieuwe paus ze wel bevestigen.

Apostolische Kamer
Het beheer der tijdelijke goederen en rechten ligt gedurende de sedisvacatio bij de Apostolische Kamer, en wel in de persoon van haar voorzitter: de Camerlengo. De camerlengo is degene die het conclaaf organiseert. Hij neemt zijn beslissingen zoveel mogelijk in samenspraak met de in Rome bijeengekomen kardinalen en is voorzitter van de algemene en bijzondere kardinaalsvergaderingen (Congregationes), die na het overlijden van de paus dagelijks plaatsvinden.

Einde sedisvacatio
De sedisvacatie van de pauselijke stoel loopt af op het moment dat de kardinalen in conclaaf een nieuwe paus hebben gekozen.

Vacante bisschopszetel
Bij de sedisvacatie van een bisschoppelijke zetel is een door het kathedraal kapittel benoemde kapittel-vicaris tijdelijk met het bestuur van het bisdom belast. De sedisvacatio van een bisschoppelijke zetel eindigt zodra de paus een nieuwe bisschop heeft benoemd.