De gedachtenis van Sint Jozef Arbeider op 1 mei werd in 1955 ingesteld door paus Pius XII.

In antwoord op de 1 Mei-viering (Dag van de Arbeid) in communistische staten en in landen waar communisten en socialisten veel invloed hadden, stelde paus Pius XII in 1955 het feest van Sint Jozef Arbeider in, eveneens te vieren op de eerste dag van de meimaand, die in de Katholieke Kerk is toegewijd aan Maria. 

Heiliging arbeid
Pius XII stelde Sint Jozef, de timmerman uit Nazareth, ten voorbeeld voor de arbeiders. Hij wilde daarmee de arbeid heiligen en het proletariaat een patroon geven. Zo hoopte hij de katholieke vakbewegingen te ondersteunen in hun strijd om sociale gerechtigheid en een spirituele dimensie toe te voegen aan de maatschappelijke debatten over de waarde van de arbeid.

Facultatieve gedachtenis
In de gewone vorm van de Romeinse Ritus is de Sint-Jozefviering op 1 mei een facultatieve gedachtenis, behalve als de echtgenoot van de Heilige Moeder Gods de patroon is van een kerk, bisdom, plaats of instituut. In de buitengewone (Tridentijnse) vorm van de Romeinse ritus is Sint-Jozef-Arbeider (Sanctus Ioseph Opificis) echter een feest van de IIe klasse.

Oratie
De Nederlandstalige oratie in de mis en het getijdengebed luidt:
God, Gij hebt de mens geschapen en de arbeid tot wet van zijn leven gemaakt. Wij vragen dat wij, naar het voorbeeld van de heilige Jozef, mogen beantwoorden aan uw opdracht en loon naar werk ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifonen
In het Officie (gewone vorm Romeinse Ritus) hebben de Uitnodiging in de Lezingendienst (1), de Lofzang van Zacharias in het Morgengebed (2) en de Lofzang van Maria in het Avondgebed (3) elk een eigen antifoon. Aangezien 1 mei altijd in de paastijd valt, is aan deze antifonen alleluiatoegevoegd, de Hebreeuwse jubeluitroep die in de liturgie veelvuldig klinkt als uiting van vreugde om de Verrijzenis van Christus. De antifonen luiden in volgorde van de dagindeling:

  1. Christus, de Heer, heeft niet geaarzeld de zoon van een timmerman te worden; komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia.
  2. Vol toewijding heeft de heilige Jozef het ambacht van timmerman beoefend; hij is een lichtend voorbeeld van werkzaamheid, alleluia.
  3. Christus, de Heer, heeft niet geaarzeld de zoon van een timmerman te worden, alleluia.