NGK en GKv treden toe tot RvK

Amersfoort, 12 mei 2021 - De Raad van Kerken in Nederland heeft tijdens zijn 443ste vergadering unaniem ingestemd met het verzoek van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt om gezamenlijk toe te treden als geassocieerd lid. Het lidmaatschap wordt effectief vanaf 1 juni 2021, zo heeft de Raad vandaag laten weten. 

Aan het besluit gingen twee jaar aan wederzijds verkennende gesprekken vooraf tussen afgevaardigden van de twee kerkgenootschappen en het moderamen van de Raad. Opdat alle leden van de Raad zich een beeld konden vormen, ontvingen zij voorafgaande aan de vergadering een korte kenschets van de twee kerken.

“We zijn blij dat vanaf nu ook het gereformeerde geluid breed vertegenwoordigd zal zijn in de Raad. Dat draagt bij aan de oecumenische verbondenheid”, zei voorzitter Geert van Dartel. 

De preses van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, ds. Melle Oosterhuis, gaf bij de bekendmaking aan: “Wij zien deze stap als een logisch vervolg op de handtekening die wij in 2019 gezet hebben onder de principeverklaring van de Nationale Synode. Wij hopen als geassocieerd lid te mogen bijdragen aan de beleidsvoorbereiding en invulling van onze oecumenische roeping.”

Vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken reageerde preses Frans Schippers: “Wij zijn blij ons aan te mogen sluiten bij dit brede oecumenisch verband en hopen op deze wijze ook te kunnen bijdragen aan het versterken van het christelijke geluid in de samenleving.”

De Raad van Kerken werd in 1968 opgericht en bestaat uit achttien kerken en kerkgenootschappen, waarvan er vier geassocieerd lid zijn. Associés kunnen meespreken over alle onderwerpen maar hebben geen stemrecht.

Lidkerken:

 • Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 • Anglicaanse Kerk in Nederland
 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
 • Evangelische Broedergemeente in Nederland
 • Koptisch Orthodoxe Kerk
 • Leger des Heils
 • Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
 • Orthodoxe Kerk in Nederland
 • Oud-Katholieke Kerk van Nederland
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
 • Remonstrantse Broederschap
 • Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
 • Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland

Associés:

 • 2of3bijeen
 • Kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Vrijzinnigen Nederland