Vrouwen van Bethanië stichten fonds voor theologie

Utrecht, 21 oktober 2021 - De religieuze congregatie Vrouwen van Bethanië heeft gisteren in Utrecht een over­een­komst met de Stich­ting Uni­ver­si­teits­fonds getekend om ten behoeve van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) onder meer een nieuwe bij­zon­dere leer­stoel moge­lijk te maken.

Het project van de Vrouwen van Bethanië concentreert zich op vrouwen in de theo­lo­gie en catechese. Doel is het instellen en fi­nan­cieren van de bij­zon­dere leer­stoel ‘Morele vor­ming’, van de aanstelling van een pro­mo­ven­dus, van een fellowship ‘katho­liek sociaal denken en/of katho­lie­ke theo­lo­gie’ voor voort­ge­zette studie van stu­den­ten, en een trai­nings­pro­gramma voor jonge theo­lo­gie­do­centen.

De TST is een faculiteit van Tilburg University, maar is niet in Tilburg maar in Utrecht gevestigd. Zij is de enige faculteit voor katholieke theologie in Nederland waar de wetenschappelijke opleiding tot kerkelijke ambten en diensten wordt verzorgd. 

De Vrouwen van Bethanië vormen een reli­gi­euze con­gre­ga­tie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Zij werd in 1919 in Bloemendaal gesticht door de jezuïet en taalkundige pater Jac. van Ginneken (1877-1945) en is op Ignatiaanse leest geschoeid.