1e Kerstdag, 25 december 2023
St. Franciscusbasiliek, Bolsward
Pastoor Arjen Bultsma

Lezingen:
2 Samuel 7, 1-5.8b-11.16
Romeinen 16, 25-27
Lucas 1, 26-38 

Dat neem je terug! Wanneer iemand iets lelijks zegt, bijvoorbeeld tijdens een verhit debat, dan klinkt het vaak op boze toon. Dat neem je terug, dat mag je zo niet zeggen!
Als je naar de situatie in onze wereld kijkt. Als je ziet hoe er op wereldschaal altijd wel ergens oorlog is en er zoveel andere vormen van geweldpleging zijn. Als je ziet hoe zowel ver weg als dichtbij mensen te lijden hebben, dan zou je misschien tegen God wel hetzelfde willen roepen. Dat neem je terug! U, God, sprak uw scheppend woord, zo lezen we al op de allereerste bladzijden van de Bijbel. Waarom zo gesproken? Waarom deze wereld zo gemaakt? Neem het terug! 

Met het kerstfeest vieren we hoe God op deze zo begrijpelijke klacht reageert. Hij is niet blind voor het leed in onze wereld. Het kwaad dat mensen treft, laat Hem niet koud. God neemt echter zijn Woord niet terug. Zoveel wordt althans wel meteen duidelijk in het net gehoorde evangeliegedeelte. 
We lazen de proloog van het Johannesevangelie, waarin we op poëtische wijze hoorden over het Woord van God. “In het begin was het Woord.” Alleen al deze opening maakt duidelijk dat hier het scheppende Woord van God bedoeld is. 

Deze proloog geeft, beginnend met deze verwijzing naar het eerste scheppingsverhaal, een verrassend antwoord op onze uitroep van pijn en onze oproep tot gerechtigheid. 
God beantwoordt onze klacht niet door zijn Woord terug te nemen, maar door het met grotere intensiteit te spreken en als reddend, leven-gevend woord aan ons te schenken.
Niet alleen klínkt zijn Woord, het wordt zichtbaar en menselijk onder ons werkzaam. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” In Jezus heeft het een gezicht gekregen en een naam. Jezus is de reddende God-met-ons. 

Wanneer in een debat - bijvoorbeeld in het parlement - gevraagd wordt om de gesproken woorden terug te nemen, dan kunnen ze hooguit uit het verslag verwijderd worden. Niemand kan echter wegnemen dat de woorden die men niet wilden horen, toch hebben geklonken. Meer nog, vanwege de aanwezige camera’s kun je er van uitgaan dat juist die ongewenste woorden via televisie of internet inmiddels luider klinken dan al het andere wat gezegd werd. 
Precies zoals het dikwijls gaat met alles wat zich op deze aarde voordoet. Het kwade behoeft geen megafoon, het goede krijgt ‘m niet.

Voor Gods scheppende woord is het niet anders. Het is gesproken. En al is er veel kwaad dat overal luid is te horen, de geboorte van de Heer helpt ons de oren te spitsen en te horen dat Gods woorden altijd goede woorden zijn. Ook al klinken ze zacht en klein, ze zijn een onstuitbare zegen en brengen licht in onze duisternis. 
Het kerstfeest daagt ons uit om de oren niet te sluiten, maar ze te openen. Niet te vragen om het Woord terug te trekken, maar om ons te helpen het te horen, te ontvangen, te verwelkomen in hoogst eigen persoon. Zodat we, zonder ook maar een moment het leed van mensen te ontkennen, de vreugde van de menswording kunnen vieren. Zodat het Woord van God ook door ons heen zegenrijk kan zijn en de vrede van de Heer - zichtbaar en hoorbaar - voor een ieder dichterbij brengt.